Kontakt

Zakład Muze­olo­gii przy Insty­tucie Arche­ologii UR

ul. Moniuszki 10
35–015 Rze­szów
tel: 17 872–15–81
fax: 17 872–15–90
e-mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
tel: +48 17 872 15 81
fax: +48 17 872 15 90

http://www.archeologia.ur.edu.pl/

Napisz do nas!

Wydarzenia

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że rusza kolejna rekru­ta­cja do Pro­gramu MOST.
Rekru­ta­cja będzie trwać od 15 kwiet­nia do 15 maja

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o programie

Współpraca

współpraca

JM Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, pro­fe­sor dr hab. Alek­san­der Bobko w dniu 24 stycz­nia 2014 roku pod­pi­sał poro­zu­mie­nie z wio­dą­cymi pla­ców­kami muze­al­nymi woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego, doty­czące wza­jem­nej współ­pracy mię­dzy Uni­wer­sy­te­tem a Muze­ami pole­ga­ją­cej na przy­go­to­wa­niu i reali­za­cji stu­diów na kie­runku muze­olo­gia, które w 2014 roku zostały uru­cho­mione przy Insty­tu­cie Arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu w Rzeszowie.