Wpisy autorstwaadmin

Wernisaż wystawy — Czerwień

Wysłany przez dnia sty 28, 2015 w Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Wysłany przez dnia sty 19, 2015 w Pracownicy | Komentowanie nie jest możliwe

Stop­nie naukowe: - dr hab. (1996; Wydział Histo­ryczny Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Grupa tar­no­brze­ska nad środ­ko­wym Sanem i dol­nym Wisło­kiem. Stu­dium osadniczo-kulturowe, Rze­szów 1996) - tytuł pro­fe­sora nauk huma­ni­stycz­nych nadano 30 czerwca 2003. Od 1997 zatrud­niony w WSP i Uni­wer­sy­te­cie Rze­szow­skim na sta­no­wi­sku pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego. W 2009 roku został mia­no­wany pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym. 1981–2008 – eta­towa praca w Muzeum Okrę­go­wym w Rze­szo­wie (od sta­no­wi­ska asy­stenta do dyrek­tora /1991–2008/ i kusto­sza...

Czytaj więcej

Dr hab. Jan Malczewski

Wysłany przez dnia sty 20, 2015 w Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Stop­nie naukowe: dok­tora (15.12.1982; Insty­tutu Histo­rii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie; roz­prawa dok­tor­ska Roz­bu­dowa Prze­my­śla w okre­sie poroz­bio­ro­wym 1772–1914). dr hab. (25.10.2007; Wydział Huma­ni­styczny Aka­de­mii Peda­go­gicz­nej im. KEN w Kra­ko­wie; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Mia­sta mię­dzy Wisłoką a Sanem do początku XVI wieku. Powsta­nie. Zago­spo­da­ro­wa­nie. Układy przestrzenne). Dodat­kowo: 1976 – Stu­dium Pody­plo­mowe Archi­wi­styki – Insty­tut Histo­rii i Archi­wi­styki w Toru­niu UMK 1989 – Stu­dia Pody­plo­mowe w zakre­sie kon­ser­wa­cji zabyt­ków...

Czytaj więcej

Dr hab. Zbigniew Pianowski

Wysłany przez dnia sty 21, 2015 w Pracownicy | Komentowanie nie jest możliwe

Stop­nie naukowe: dr hab. (1995; Wydział Archi­tek­tury Poli­tech­niki Kra­kow­skiej; roz­prawa habi­li­ta­cyjna „Sedes regni prin­ci­pa­les”. Wawel i inne rezy­den­cje pia­stow­skie do połowy XIII wieku na tle euro­pej­skim Kra­ków, 1994). pro­fe­sor nad­zwy­czajny: WSP w Rze­szo­wie od 01.11.2000; UR – od 01.11.2005. od 1974 roku – pra­cow­nik Muzeum Zamek na Wawelu od 1983 roku – Kie­row­nik Pra­cowni Arche­olo­gicz­nej w Muzeum Zamek Kró­lew­ski na Wawelu od 1986 roku – Z-ca Kie­row­nika Pra­cowni Zbio­rów Sztuki w Muzeum Zamek Kró­lew­ski na Wawelu od 1991 – do 2009 — Kie­row­nik...

Czytaj więcej

Dr hab. prof. UR Małgorzata Rybicka

Wysłany przez dnia sty 21, 2015 w Pracownicy | Komentowanie nie jest możliwe

Sto­pień naukowy: Dr (1995; Insty­tut Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk; roz­prawa dok­tor­ska Prze­miany kul­tu­rowe i osad­ni­cze w III tys. przed Chr. na Kuja­wach. Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych i amfor kuli­stych na Pagó­rach Radziejowskich). dr hab. (2006; Insty­tut Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych na Poje­zie­rzu Gosty­niń­skim. Chro­no­lo­gia, osad­nic­two, gospo­darka, Łęczyca 2004). Od 01 paź­dzier­nika 2006 zatrud­niona w Insty­tu­cie Arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu...

Czytaj więcej