Aktualności

Pomoc materialna dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów –rok akademicki 2018/2019

Wysłany przez dnia lip 9, 2018 w Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Czytaj więcej

Uruchomienie elektronicznej rejestracji wniosków stypendialnych

Wysłany przez dnia cze 6, 2018 w Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Czytaj więcej

WARSZTATY I PREZENTACJA MIKROSKOPU POWIERZCHNIOWEGO FIRMY KEYENCE

Wysłany przez dnia kwi 19, 2018 w Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

WARSZTATY I PREZENTACJA MIKROSKOPU POWIERZCHNIOWEGO FIRMY KEYENCE

Zakład Nauk Przy­rod­ni­czych i Arche­ome­trii zapra­sza na warsz­taty i pre­zen­ta­cję mikro­skopu powierzch­nio­wego firmy Keyence Jest on wyko­rzy­sty­wany w arche­olo­gii i kon­ser­wa­cji zabyt­ków do badań szcze­gó­łów powierzchni bez koniecz­no­ści jej uszka­dza­nia i w róż­nych ukła­dach geo­me­trycz­nych. Urzą­dze­nie posiada nie­po­rów­ny­wal­nie więk­sze moż­li­wo­ści niż lupa binokularna! Spo­tka­nie odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 11 czerwca 2018 r.w godzi­nach 9.00 – 12.00 Zapra­szamy Pra­cow­ni­ków Insty­tutu oraz Stu­den­tów arche­olo­gii i muze­olo­gii. Wła­sne próbki mile...

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej"

Wysłany przez dnia kwi 16, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej"

Zakład Muze­olo­gii zapra­sza na kolejne semi­na­rium z cyklu "Mate­rialne — nie­ma­te­rialne: kul­tura w per­spek­ty­wie interdyscyplinarnej" Refe­rat pt.  Rura­li­styczne dzie­dzic­two kul­tu­rowe w struk­tu­rze mia­sta przy­szło­ści na przy­kła­dzie Rze­szowa wygłosi dr Agata Gajdek Spo­tka­nie odbę­dzie się 19 kwiet­nia  2018 o godz. 10:00, sala 226 (Insty­tut Histo­rii UR, II piętro)  

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne

Wysłany przez dnia mar 20, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne

Tema­tem czwart­ko­wego spo­tka­nia będzie pro­ble­ma­tyka dzie­dzic­twa socre­ali­zmu. Refe­rat pt.  NARODOWA W FORMIE. O ARCHITEKTURZE SOCREALIZMU Refe­rat wygłosi dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. UR, kie­row­nik Zakładu Archi­tek­tury Krajobrazu Spo­tka­nie odbę­dzie się 22 marca 2018, o godz. 10:00, Insty­tut Histo­rii UR,...

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne: czy teoria ewolucji może pomóc w badaniu kultury materialnej?

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muze­olo­gii Insty­tutu Arche­olo­gii zapra­sza na semi­na­rium z cyklu Mate­rialne — nie­ma­te­rialne: czy teo­ria ewo­lu­cji może pomóc w bada­niu kul­tury mate­rial­nej ?Semi­na­rium odbę­dzie się 22 lutego 2018 r. (czwar­tek) o godzi­nie 10:00 w Insty­tu­cie Histo­rii  w sali...

Czytaj więcej