Aktualności

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne: czy teoria ewolucji może pomóc w badaniu kultury materialnej?

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muze­olo­gii Insty­tutu Arche­olo­gii zapra­sza na semi­na­rium z cyklu Mate­rialne — nie­ma­te­rialne: czy teo­ria ewo­lu­cji może pomóc w bada­niu kul­tury mate­rial­nej ?Semi­na­rium odbę­dzie się 22 lutego 2018 r. (czwar­tek) o godzi­nie 10:00 w Insty­tu­cie Histo­rii  w sali...

Czytaj więcej

IV ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu: Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zapra­szamy na IV ogól­no­pol­ską inter­dy­scy­pli­narną kon­fe­ren­cję z cyklu: Rze­czy­wi­sto­ści kul­tu­rowe i tek­sty pisane, która odbę­dzie się w dniach 11 — 13 stycz­nia 2018 roku o godzi­nie 9:00 w Auli 1237 Budy­nek A0 Uni­wer­sy­tet Rze­szow­ski, ul. Pigo­nia 1

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Semi­na­rium odbę­dzie się 2o grud­nia 2017 r. (środa) o godzi­nie 14:00 w Insty­tu­cie Histo­rii  w sali 230

Czytaj więcej

Seminarium Zakładu Muzeologii

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muze­olo­gii IA wraz z Fun­da­cja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego zapra­szają na semi­na­rium naukowe poświę­cone prze­obra­że­niom lokal­nych insty­tu­cji kul­tury w latach 2004–2014. Gościem spe­cjal­nym będzie dr hab. Piotr Majew­ski, dyrek­tor Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nic­twa i Ochrony Zabyt­ków. Ser­decz­nie zapra­szamy 15 grud­nia o godzi­nie 13 do sie­dziby IA w Rze­szo­wie, ul. Moniuszki 10.  ...

Czytaj więcej

Wernisaż wystawy — Czerwień

Wysłany przez dnia sty 28, 2015 w Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Czytaj więcej