Wydarzenia

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rusza 13 maja o godzinie 8:00

Wysłany przez dnia maj 10, 2019 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Wszel­kie infor­ma­cje doty­czące rekru­ta­cji znajdą Pań­stwo tutaj

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej"

Wysłany przez dnia kwi 16, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej"

Zakład Muze­olo­gii zapra­sza na kolejne semi­na­rium z cyklu "Mate­rialne — nie­ma­te­rialne: kul­tura w per­spek­ty­wie interdyscyplinarnej" Refe­rat pt.  Rura­li­styczne dzie­dzic­two kul­tu­rowe w struk­tu­rze mia­sta przy­szło­ści na przy­kła­dzie Rze­szowa wygłosi dr Agata Gajdek Spo­tka­nie odbę­dzie się 19 kwiet­nia  2018 o godz. 10:00, sala 226 (Insty­tut Histo­rii UR, II piętro)  

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne

Wysłany przez dnia mar 20, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne

Tema­tem czwart­ko­wego spo­tka­nia będzie pro­ble­ma­tyka dzie­dzic­twa socre­ali­zmu. Refe­rat pt.  NARODOWA W FORMIE. O ARCHITEKTURZE SOCREALIZMU Refe­rat wygłosi dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. UR, kie­row­nik Zakładu Archi­tek­tury Krajobrazu Spo­tka­nie odbę­dzie się 22 marca 2018, o godz. 10:00, Insty­tut Histo­rii UR,...

Czytaj więcej

Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Wysłany przez dnia mar 9, 2018 w Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Doroczna Kon­fe­ren­cja Sto­wa­rzy­sze­nia Muze­al­ni­ków Pol­skich Miej­sca – nie miej­sca? Muzea wobec zmian spo­łecz­nych 7–9 marca 2018, Muzeum Śląskie w Katowicach. W kon­fe­ren­cji wzieła udział dr Gra­żyna Sto­jak, która przed­stawi refe­rat pt. Dom histo­ryczny” – lokalne muzeum a lokalna spo­łecz­ność (na przy­kła­dzie współ­cze­snych, pry­wat­nych muzeów na Podkarpaciu) Poni­żej zamiesz­czamy tekst wystą­pie­nia Pani doktor Pre­zen­ta­cja dr Gra­żyna Sto­jak. Dom histo­ryczny jako miej­sce pamięci Tekst pre­zen­ta­cji dr Gra­żyna Sto­jak.Refe­rat Biu­le­tyn SMP — numer spe­cjalny...

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne: czy teoria ewolucji może pomóc w badaniu kultury materialnej?

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muze­olo­gii Insty­tutu Arche­olo­gii zapra­sza na semi­na­rium z cyklu Mate­rialne — nie­ma­te­rialne: czy teo­ria ewo­lu­cji może pomóc w bada­niu kul­tury mate­rial­nej ?Semi­na­rium odbę­dzie się 22 lutego 2018 r. (czwar­tek) o godzi­nie 10:00 w Insty­tu­cie Histo­rii  w sali...

Czytaj więcej

IV ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu: Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zapra­szamy na IV ogól­no­pol­ską inter­dy­scy­pli­narną kon­fe­ren­cję z cyklu: Rze­czy­wi­sto­ści kul­tu­rowe i tek­sty pisane, która odbę­dzie się w dniach 11 — 13 stycz­nia 2018 roku o godzi­nie 9:00 w Auli 1237 Budy­nek A0 Uni­wer­sy­tet Rze­szow­ski, ul. Pigo­nia 1

Czytaj więcej