Wydarzenia

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Semi­na­rium odbę­dzie się 2o grud­nia 2017 r. (środa) o godzi­nie 14:00 w Insty­tu­cie Histo­rii  w sali 230

Czytaj więcej

Seminarium Zakładu Muzeologii

Wysłany przez dnia lut 26, 2018 w Aktualności, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Muze­olo­gii IA wraz z Fun­da­cja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego zapra­szają na semi­na­rium naukowe poświę­cone prze­obra­że­niom lokal­nych insty­tu­cji kul­tury w latach 2004–2014. Gościem spe­cjal­nym będzie dr hab. Piotr Majew­ski, dyrek­tor Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nic­twa i Ochrony Zabyt­ków. Ser­decz­nie zapra­szamy 15 grud­nia o godzi­nie 13 do sie­dziby IA w Rze­szo­wie, ul. Moniuszki 10.  ...

Czytaj więcej

Dr hab. Jan Malczewski

Wysłany przez dnia sty 20, 2015 w Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Stop­nie naukowe: dok­tora (15.12.1982; Insty­tutu Histo­rii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie; roz­prawa dok­tor­ska Roz­bu­dowa Prze­my­śla w okre­sie poroz­bio­ro­wym 1772–1914). dr hab. (25.10.2007; Wydział Huma­ni­styczny Aka­de­mii Peda­go­gicz­nej im. KEN w Kra­ko­wie; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Mia­sta mię­dzy Wisłoką a Sanem do początku XVI wieku. Powsta­nie. Zago­spo­da­ro­wa­nie. Układy przestrzenne). Dodat­kowo: 1976 – Stu­dium Pody­plo­mowe Archi­wi­styki – Insty­tut Histo­rii i Archi­wi­styki w Toru­niu UMK 1989 – Stu­dia Pody­plo­mowe w zakre­sie kon­ser­wa­cji zabyt­ków...

Czytaj więcej

Czerwień — gród między Wschodem a Zachodem

Wysłany przez dnia sty 19, 2015 w Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 3 lutego o godz. 13.00 w budynku głów­nym Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szo­wie odbę­dzie się otwar­cie wystawy Czer­wień — gród mię­dzy Wscho­dem a Zacho­dem. W pro­ble­ma­tykę zna­cze­nia Gro­dów Czer­wień­skich wpro­wa­dzi uczest­ni­ków dr hab., prof. UR Mar­cin Woło­szyn, przed­sta­wia­jąc wykład Grody Czer­wień­skie – stan i per­spek­tywy badań....

Czytaj więcej