Pracownicy

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Wysłany przez dnia sty 19, 2015 w Pracownicy | Komentowanie nie jest możliwe

Stop­nie naukowe: - dr hab. (1996; Wydział Histo­ryczny Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Grupa tar­no­brze­ska nad środ­ko­wym Sanem i dol­nym Wisło­kiem. Stu­dium osadniczo-kulturowe, Rze­szów 1996) - tytuł pro­fe­sora nauk huma­ni­stycz­nych nadano 30 czerwca 2003. Od 1997 zatrud­niony w WSP i Uni­wer­sy­te­cie Rze­szow­skim na sta­no­wi­sku pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego. W 2009 roku został mia­no­wany pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym. 1981–2008 – eta­towa praca w Muzeum Okrę­go­wym w Rze­szo­wie (od sta­no­wi­ska asy­stenta do dyrek­tora /1991–2008/ i kusto­sza...

Czytaj więcej

Dr hab. Zbigniew Pianowski

Wysłany przez dnia sty 21, 2015 w Pracownicy | Komentowanie nie jest możliwe

Stop­nie naukowe: dr hab. (1995; Wydział Archi­tek­tury Poli­tech­niki Kra­kow­skiej; roz­prawa habi­li­ta­cyjna „Sedes regni prin­ci­pa­les”. Wawel i inne rezy­den­cje pia­stow­skie do połowy XIII wieku na tle euro­pej­skim Kra­ków, 1994). pro­fe­sor nad­zwy­czajny: WSP w Rze­szo­wie od 01.11.2000; UR – od 01.11.2005. od 1974 roku – pra­cow­nik Muzeum Zamek na Wawelu od 1983 roku – Kie­row­nik Pra­cowni Arche­olo­gicz­nej w Muzeum Zamek Kró­lew­ski na Wawelu od 1986 roku – Z-ca Kie­row­nika Pra­cowni Zbio­rów Sztuki w Muzeum Zamek Kró­lew­ski na Wawelu od 1991 – do 2009 — Kie­row­nik...

Czytaj więcej

Dr hab. prof. UR Małgorzata Rybicka

Wysłany przez dnia sty 21, 2015 w Pracownicy | Komentowanie nie jest możliwe

Sto­pień naukowy: Dr (1995; Insty­tut Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk; roz­prawa dok­tor­ska Prze­miany kul­tu­rowe i osad­ni­cze w III tys. przed Chr. na Kuja­wach. Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych i amfor kuli­stych na Pagó­rach Radziejowskich). dr hab. (2006; Insty­tut Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych na Poje­zie­rzu Gosty­niń­skim. Chro­no­lo­gia, osad­nic­two, gospo­darka, Łęczyca 2004). Od 01 paź­dzier­nika 2006 zatrud­niona w Insty­tu­cie Arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu...

Czytaj więcej

Dr hab. Tadeusz Zych

Wysłany przez dnia sty 21, 2015 w Pracownicy | Komentowanie nie jest możliwe

Stop­nie naukowe: dr (2004; Wydział Nauk Huma­ni­stycz­nych KUL w Lubli­nie; roz­prawa dok­tor­ska Zwią­zek Walki Zbroj­nej – Armia Kra­jowa w obwo­dzie tar­no­brze­skim 1939–1945.). dr hab. (2010; Wydział Huma­ni­styczny Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Tar­no­brzeg pod oku­pa­cją nie­miecką 1939–1944). Bada­nia naukowe: Histo­ria naj­now­sza, histo­ria sztuki Peł­nione funkcje: 1998–2002 – Dyrek­tor Wydziału kul­tury Urzędu Woje­wódz­kiego w Tar­no­brzegu oraz zastępcy Pre­zy­denta Mia­sta Tarnobrzega 2002–2006 – Prze­wod­ni­czący Rady Mista Tarnobrzega od...

Czytaj więcej