Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Stop­nie naukowe:

- dr hab. (1996; Wydział Histo­ryczny Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Grupa tar­no­brze­ska nad środ­ko­wym Sanem i dol­nym Wisło­kiem. Stu­dium osadniczo-kulturowe, Rze­szów 1996)

- tytuł pro­fe­sora nauk huma­ni­stycz­nych nadano 30 czerwca 2003.

Od 1997 zatrud­niony w WSP i Uni­wer­sy­te­cie Rze­szow­skim na sta­no­wi­sku pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego. W 2009 roku został mia­no­wany pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym.
1981–2008 – eta­towa praca w Muzeum Okrę­go­wym w Rze­szo­wie (od sta­no­wi­ska asy­stenta do dyrek­tora /1991–2008/ i kusto­sza dyplo­mo­wa­nego)
1999 – zdo­by­cie upraw­nień do zaj­mo­wa­nia sta­no­wi­ska kustosz dyplo­mo­wa­nego w muze­ach (Decy­zja MKIDN z dnia 10 marca 1999, nr DODN-IV/103/DEC.Kwal./13/00)

Waż­niej­sze reali­za­cje wystaw:

 • Grupa tar­no­brze­ska kul­tury łużyc­kiej (1986)
 • Czło­wiek rze­mieśl­nik– czło­wiek arty­sta. Wystawa sztuki pra­hi­sto­rycz­nej (1990)
 • Rene­san­sowe kafle z Będzie­my­śla (1991)
 • Cera­mika Mało­pol­ski od XIV do XVIII wieku (1993)
 • Rze­szów – odko­pana prze­szłość (1994) – III nagroda w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie na Naj­cie­kaw­sze Wyda­rze­nie Muze­alne Roku 1994
 • Kamień-brąz-żelaza. Arche­olo­gia Pol­ski południowo-wschodniej; stała wystawa arche­olo­giczna (1997)
 • Czas brązu (2002)
 • Kul­tura wysocka – wschod­nia rubież środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej cywi­li­za­cji epoki brązu (2005)

Inne:

 • Czło­nek Rady do Spraw Muzeów przy Mini­strze Kul­tury – II Kaden­cja (2002–2005)
 • Czło­nek Komi­sji do Spraw Kwa­li­fi­ka­cji na Sta­no­wi­sko Kusto­sza Dyplo­mo­wa­nego przy Mini­strze Kul­tury (2002–2005)
 • Czło­nek rad muze­al­nych (min. w Muzeum Regio­nal­nym w Sta­lo­wej Woli, Muzeum w Jaro­sła­wiu, Muzeum Okrę­go­wym w Tarnowie)
 • Czło­nek Jury Kon­kursu na naj­cie­kaw­sze Wyda­rze­nie Muze­alne Roku (2001–2005)
 • Udział w Radzie Pro­gra­mo­wej przy­go­to­wu­ją­cej powsta­nie Muzeum Ziemi Leżajskiej

Nagrody i wyróżnienia(za dzia­łal­ność muzealną):

 • Odznaka Zasłu­żony Dzia­łacz Kul­tury (1995)
 • Nagroda indy­wi­du­alna II stop­nia w Kon­kur­sie na Naj­cie­kaw­sze Wyda­rze­nie Muze­alne Roku za cało­kształt dzia­łal­no­ści (1997)
 • Odznaka Zasłu­żony dla Woje­wódz­twa Rze­szow­skiego (1997) za dzia­łal­ność muze­alną
  Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabyt­kami (1999)
 • Brą­zowy Medal Zasłu­żony Kul­tu­rze Glo­ria Artis (2005)
 • Srebrny Medal Zasłu­żony Kul­tu­rze Glo­ria Artis (2010)

Bada­nia naukowe:

pro­ble­ma­tyka epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza; ochrona arche­olo­gicz­nego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego i jego popu­la­ry­za­cja (muzealnictwo).

Kształ­ce­nie kadry:

 • wypro­mo­wa­nie kil­ku­dzie­się­ciu licen­cja­tów i magi­strów archeologii;
 • wypro­mo­wa­nie 2 dr (K. Ormian – UR; K. Trybała-Zawiślak – UR); opieka nad dok­to­ran­tami (w tym 5 otwar­tych prze­wo­dów doktorskich);
 • recen­zje dok­tor­skie — 1 (UW – dr J. Urban);
 • recen­zje w związku z postę­po­wa­nie o nada­nie tytułu prof. – 1 (UWr – J.
  Woźny);
 • recen­zje w związku z ubie­ga­niem się o sta­no­wi­sko prof. nadzwyczajnego;
 • kil­ka­dzie­siąt recen­zji wydaw­ni­czych i gran­to­wych (KBN i MNiSW).
  Peł­nione funkcje:
 • w latach 1999–2008 dyrek­tor Insty­tutu Arche­olo­gii WSP, a póź­niej UR;
 • od 2008–2012 Dzie­kan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR;
 • od 2012 Pro­rek­tor ds. Nauki Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

Inne:

 • kie­row­nik 3 zre­ali­zo­wa­nych gran­tów badaw­czych KBN i MNiSW (1 H01H
  031 19; 2H01H 031 25; 109 007 32/0291);
 • Redak­tor Naukowy „Mate­ria­łów i Spra­woz­dań Rze­szow­skiego Ośrodka
  Arche­olo­gicz­nego” (redak­cja 17 kolej­nych tomów); czło­nek Rad
  Redak­cyj­nych cza­so­pism: „Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica”, „Spra­woz­da­nia
  Arche­olo­giczne”, „Mate­riały Arche­olo­giczne”, „Ana­lecta Archa­eolo­gica
  Res­so­vien­sia”, „Vychod­no­slo­ven­sky Pravek”
 • Czło­nek Komi­tetu Nauk Pra– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych PAN (prze­wod­ni­czący
  Komi­sji Epoki Brązu i wcze­snej Epoki Żelaza);
 • Czło­nek Komi­sji Arche­olo­gicz­nej PAN O/Kraków;
 • Czło­nek Komi­sji Pra­hi­sto­rii Kar­pat PAU.

Waż­niej­sze publi­ka­cje (łączna lista publi­ka­cji zawiera ponad 170 pozy­cji i 25 redak­cji tomów cza­so­pism i prac zbiorowych) :

Mono­gra­fie:

 • Południowo-wschodnia strefa kul­tury pomor­skiej, Rze­szów 1992.
 • Cera­mika rze­szow­ska XIV-XVIII wiek, „Zeszyty Naukowe Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szo­wie”, nr 3 (mono­gra­ficzny), Rze­szów 1993 — współ­au­tor — A.Lubelczyk.
 • Grupa tar­no­brze­ska nad środ­ko­wym Sanem i dol­nym Wisło­kiem — stu­dium osadniczo-kulturowe, Rze­szów 1996.
 • Kamień-brąz-żelazo. Zarys arche­olo­gii Pol­ski południowo-wschodniej, Rze­szów 1998.
 • Cmen­ta­rzy­sko cia­ło­palne z prze­łomu epok brązu i żelaza w Pysz­nicy, Sta­lowa Wola 1999.
 • Pra­dzieje Pol­ski południowo-wschodniej, Rze­szów 1999.
 • Wstęp do muze­al­nic­twa i kon­ser­wa­tor­stwa arche­olo­gicz­nego, Rze­szów 2000.
 • Pysz­nica, pow. Sta­lowa Wola, sta­no­wi­sko 1 – cmen­ta­rzy­sko cia­ło­palne z prze­łomu epok brązu i żelaza, Rzeszów.
 • Cmen­ta­rzy­sko cia­ło­palne z wcze­snej epoki żelaza w Kna­pach, Rze­szów 2004.
 • Gro­dzi­sko Dolne, sta­no­wi­sko 22 – wie­lo­kul­tu­rowe sta­no­wi­sko nad dol­nym Wisło­kiem, cześć I, od epoki kamie­nia do wcze­snej epoki żelaza, Rze­szów 2007.
 • Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 – osada z epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza, Rze­szów (współ­au­tor: W. Poradyło).
 • Tar­no­brze­ska kul­tura łużycka – źródła i inter­pre­ta­cje, Rze­szów 2009, ss. 485 (współ­re­dak­tor: K. Trybała-Zawiślak).
 • Nowe mate­riały kul­tury łużyc­kiej i pomor­skiej z Pomo­rza, Gdańsk 2009, ss. 198 (współ­re­dak­to­rzy: H. Paner i M. Fudziński).
 • Walory przyrodniczo-historyczne Pogó­rzy, Rze­szów 2009, ss. 186 (współ­re­dak­to­rzy: K. Kukuła, J. Rak)
 • Hic mor­tus vivunt. Z badań nad arche­olo­gią fune­ralną, Rze­szów 2012 (ss. 277). (redak­cja monografii)
 • Sta­no­wi­sko 158 w Jaro­sła­wiu, woj. Pod­kar­pac­kie. Część II. Osad­nic­two od star­szej epoki brązu do okresu rzym­skiego, Rze­szów 2014 (ss. 207).
 • S. Czo­pek, D. Nie­ma­sik, W. Paster­kie­wicz, A. Peli­siak, Rze­szów, sta­no­wi­sko 117 – osada wie­lo­kul­tu­rowa, Rze­szów 2014, (ss. 228) – udział 50%.

Arty­kuły:

 • Pro­ble­ma­tyka badaw­cza południowo-wschodniej strefy kul­tury pomor­skiej, „Arche­olo­gia Pol­ski”, t.30, Warszawa1985, s.367–410.
 • Die Kera­mik mit sky­ti­schen und sktisch-thrakischen Ein­flus­sen aus der Fund­stelle 8 in Prze­worsk, Bez. Prze­myśl, “Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica”, t. 25, Kra­ków, 1986, s.105–129.
 • Ze stu­diów nad kul­turą wejherowsko-krotoszyńską w Kotli­nie Cho­del­skiej, „Arche­olo­gia Pol­ski”, t.32, Wro­cław 1987, s.93–138.
 • Grupa czer­ni­czyń­ska jako wynik late­ni­za­cji wschod­niej Lubelsz­czy­zny, „Arche­olo­gia Pol­ski”, t.36, 1991, s. 93–113.
 • Die älte­ste Dreh­sche­iben­ke­raik aus Südo­st­po­len — Pro­bleme der Kul­tu­rver­halt­nisse in der jün­ge­ren Hal­l­stat­zeit und frühen Late­ne­zeit, „Bericht der Romisch-Germanischen Kom­mis­sion“, t. 74, Meinz, 1993, s. 485–500.
 • Sepul­tu­res ain­hu­ma­tion de la pre­miere phase du gro­upe de Tar­no­brzeg en Polo­gne sud-est, Inven­ta­ria Archa­eolo­gica, Polo­gne, fasc. LXV, 1993, PL 393–396; współ­au­tor — E. Szarek-Waszkowska.
 • Żela­zny aki­na­kes z Roz­bo­rza, woj.przemyskie, w kon­tek­ście innych zna­le­zisk tzw. scy­tyj­skich z południowo-wschodniej Pol­ski, „Arche­olo­gia Pol­ski”, t. 40, War­szawa 1995, s.107–123.
 • Kol­czyki typu Kły­żów. Przy­czy­nek do pozna­nia schył­ko­wej fazy grupy tar­no­brze­skiej, (w:) Pro­blemy epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza w Euro­pie Środ­ko­wej. Księga Jubi­le­uszowa poświę­cona Mar­kowi Gedlowi, Kra­ków 1996, s. 163–173.
 • Beitrag zum Wis­sen über Holz­teer — und Holz­pe­ch­her­stel­lung aus dem Gebiet Südo­st­po­lens im 18.-19. Ih.., (w:) First Inter­na­tio­nal Sym­po­sium on Wood Taar and Pitch, War­szawa 1997, s. 159–166.
 • Osada grupy tar­no­brze­skiej na sta­no­wi­sku nr 5 w Bia­ło­brze­gach, woj. rze­szow­skie, „Mate­riały i Spra­woz­da­nia Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. 18, Rze­szów 1997, s. 29–75.
 • Uwagi o sta­nie badań nad łużycko-pomorskim krę­giem kul­tu­ro­wym na tere­nie Pol­ski
  południowo-wschodniej (w:) Arche­olo­gia i pra­hi­sto­ria pol­ska w ostat­nim pół­wie­czu,
  Poznań 2000, s. 233–241.
 • Nie­które pro­blemy muze­al­nic­twa na przy­kła­dzie muzeów południowo-wschodniej
  Pol­ski, „Muze­al­nic­two”, t. 42, War­szawa 2000, s. 5–13.
 • Mię­dzy Połu­dniem i Wscho­dem – importy i naśla­dow­nic­twa cera­miki w mate­ria­łach
  grupy tar­no­brze­skiej, [w:] Epoka brązu i wcze­sna epoka żelaza w Kar­pa­tach, Kro­sno 2003, s. 215–238.
 • Wie­lo­kul­tu­rowa osada na sta­no­wi­sku nr 3 w Kli­szo­wie, pow. Mie­lec, „Mate­riały i Spra­woz­da­nia Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. 24, Rze­szów 2003, s. 55–82.
 • Osady tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej – wiel­kość, struk­tura, funk­cjo­no­wa­nie, [w:] Przez pra­dzieje i wcze­sne średnio­wie­cze, Lublin 2004, s. 221–238.
 • Cmen­ta­rzy­ska jako ele­ment regio­nal­nej struk­tury osad­ni­czej na przy­kła­dzie nekro­poli tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej, „Prze­gląd Arche­olo­giczny”, t. 53, Wro­cław 2005, s. 53–85.
 • Das zwe­ite Kör­per­grab aus dem Gräber­feld in Mana­sterz. Die Pro­bleme der Chro­no­lo­gie und der Dif­fe­ren­zie­rung des Kör­per­be­stat­tung­sri­tu­als in der Tarnobrzeg-Gruppe der Lau­sit­zer­kul­tur, “Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne”, t. 57, Kra­ków 2005, s. 131–163 (współ­au­tor: K. Trybała).
 • Zur Kul­tur­ge­schich­tli­chen Son­der­stel­lung der polni­schen Kar­pa­ten­zone in der Bronze– und frühen Eicen­zeit, “Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica”, t. 40, Kra­ków 2005, s. 39–61.
 • Czas użyt­ko­wa­nia cmen­ta­rzysk tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej – moż­li­wo­ści inter­pre­ta­cyjne i uwagi dys­ku­syjne, „Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­vien­sia”, t. 1, Rze­szów, 2006, s. 101–132.
 • Uwagi o moż­li­wo­ściach arche­olo­gicz­nej iden­ty­fi­ka­cji Neu­rów, [w:] P. Ber­dow­ski, B. Bla­ha­czek (red.), Haec mihi in ani­mis vestris tem­pla. Stu­dia Clas­sica in Memory of Pro­fe­sor Lesław Mora­wiecki, Rze­szów, 2007, s. 407–422.
 • Chan­ges of cli­mate and pre­hi­sto­ric set­tle­ment recor­ded in depo­sits of the Wisłok
  pale­ochan­nel in Gro­dzi­sko Dolne, San­do­mierz Basin, „Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne”, t. 60, 2008, s. 295–323 (współ­au­to­rzy: P. Gębica, K. Szczepanek).
 • Aktu­alne pro­blemy w bada­niach tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej, [w:], Czo­pek S., Trybała-Zawislak K. (red.), Tar­no­brze­ska kul­tura łużycka – źródła i inter­pre­ta­cje, Rze­szów 2009, s. 15–31.
 • Nowe infor­ma­cje o cmen­ta­rzy­sku tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej w Grzę­sce, pow. Prze­worsk, „Mate­riały i Spra­woz­da­nia Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. 29, Rze­szów 2008 (wyd. 2009), s. 193–197 (współ­au­tor: A. Pawelec).
 • Kilka uwag o nie­któ­rych zabyt­kach kul­tury wysoc­kiej, [w:] Vzaemozv'âzki kul'tur epoki bronzi i rann'ogo zaliza na teri­to­riï central'noï ta shid­noï Evropi. Zbirka nauko­vih prac'na pošanu Larisi Iva­ni­vni Krušl'nic'koï, Kiiv-L'viv 2009 (wyd. 2010), s.140–147.
 • Nad­dnie­strzań­skie rubieże kul­tu­rowe w epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza, [w:] Mente et rutro. Stu­dia archa­eolo­gica Johani Mach­nik viro doctis­simo octo­ge­simo vitae anno ab ami­cis, col­le­ges et disci­pu­lis oblata, red. S. Czo­pek, S. Kadrow, Rze­szów, s. 357–368.
 • The Role of the Dnie­ster Router – the San River in the Bronze and Early Iron Ages, „Baltic-Pontic Stu­dies”, t. 14 (2009), wyd. 2010, s. 475–489.
 • Pra­dzieje Gro­dzi­ska i oko­lic, [w:] Dzieje ziemi gro­dzi­skiej, (red.) W. Bonu­siak, Gro­dzi­sko Dolne 2009 (wyd. 2010), s. 9–61 (współ­au­tor J. Podgórska-Czopek).
 • Ein­fluss der äuße­ren Ein­wir­kun­gen auf die Gestal­tung des kle­in­pol­ni­schen Kul­tur­bil­des in der frühen Eisen­zeit, [w:] Rola głów­nych cen­trów kul­tu­ro­wych w kształ­to­wa­niu obli­cza kul­tu­ro­wego Europy Środ­ko­wej we wcze­snych okre­sach epoki żelaza, (red.) B. Gediga, W. Pio­trow­ski, Biskupin-Wrocław 2010, s. 243–263.
 • Kilka uwag na temat sytu­acji kul­tu­ro­wej na zie­miach pol­skich we wcze­snej epoce żelaza, [w:] Mię­dzy Odrą a Ura­lem. Księga dedy­ko­wana Pro­fe­so­rowi Wła­dy­sła­wowi Andrze­jowi Ser­czy­kowi, (red.) W. Wierz­bie­niec, Rze­szów 2010, s. 13–25.
 • Die frühe Eisen­zeit im östli­chen Teil der polni­schen Kar­pa­ten –Diskus­sions­be­mer­kun­gen, “Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica”, t. 44, 2009 (wyd. 2010), s. 73–96.
 • Die Grös­sen der die urge­schich­tli­chen Gräber­fel­der nut­zen­den Bevöl­ke­rungs­grup­pen (am Beispiel der Tarnobrzeg-Lausitzer Kul­tur), “Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne”, t. 62, 2010, s. 65–116.
 • Naczy­nie gli­niane ze śladami naprawy (?) sta­no­wi­ska 158 w Jaro­sła­wiu, „Mate­riały i Spra­woz­da­nia Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego”, t. 31, s. (współ­au­tor J. Trąbska).
 • Arche­olo­gia osad­nic­twa a pro­blem zmiany kul­tu­ro­wej, [w:] Rytm prze­mian kul­tu­ro­wych w pra­dzie­jach i średnio­wie­czu, Stresz­cze­nia refe­ra­tów, Bisku­pin 2010, s. 69–73.
 • Aus den For­schun­gen über die Trzciniec-Kultur in der Rzeszów-Umgebung, “Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­vien­sia”, t. 3 (2008) wyd. 2010, s. 213–250
 • Gro­dzi­sko Dolne, pow. Leżajsk, stan. 22 – odkry­cie, bada­nia i opra­co­wa­nie naukowe, [w:] Osią­gnię­cia nauki pol­skiej, Lublin, s. 22–24 (współ­au­tor: J. Podgórska-Czopek)
 • Arche­olo­giczne dzie­dzic­two kul­tu­rowe Pol­ski południowo-wschodniej, Rze­szów 2010, ss. 26 (mate­riały szko­le­niowe UR Rzeszów).
 • Arche­olo­gia w 75-leciu Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szo­wie, [w:] Varia sen­ten­tiae. Księga Jubi­le­uszowa Działu Arche­olo­gii Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szo­wie, (red.) J. Podgórska-Czopek, Rze­szów, s. 9–24.
 • O spe­cy­fice i zmie­nia­ją­cej się roli muzeów (dzia­łów) arche­olo­gicz­nych, [w:] Varia sen­ten­tiae. Księga Jubi­le­uszowa Działu Arche­olo­gii Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szo­wie, (red.) J. Podgórska-Czopek, Rze­szów 2010, s. 83–100.
 • Współ­cze­sne pro­blemy muze­al­nic­twa, Rze­szów (mate­riały szko­le­niowe UR Rze­szów; współ­au­tor – M. Rybicka). Arche­olo­gia i auto­strada. Bada­nia Fun­da­cji Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego w latach 2005–2011, [w:] Czo­pek S. (red.), Auto­stradą w prze­szłość, Rze­szów 2011, s. 5–23 (współ­au­tor: A. Pelisiak).
 • Wyniki badań „auto­stra­do­wych” (A4) w zakre­sie młod­szych okre­sów prahistorycznych,[w:] Czo­pek S., Auto­stradą w prze­szłość, Rze­szów 2011, s. 79–96.
 • Rola szlaku Dniestr – San w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza, [w:] Mię­dzy Bał­ty­kiem Morzem Czar­nym. Szlaki mię­dzy­mo­rza IV-I tys. przed Chr., red. M. Igna­czak, A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2011, s. 453–463.
 • Sze­ro­ko­płasz­czy­znowe inter­dy­scy­pli­narne bada­nia arche­olo­giczne prze­pro­wa­dzone przez Fun­da­cję Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego w stre­fie auto­strady A4 w woj. pod­kar­pac­kim w latach 2005–2006, [w:] Kadrow S. (red.), Raport 2005–2006, War­szawa 2011, s. 391–409 (współ­au­tor: A. Pelisiak).
 • Arche­olo­gia osad­nic­twa a pro­blem zmiany kul­tu­ro­wej, [w:] B. Gediga, A. Gros­sman, W. Pio­trow­ski (red.), Rytm prze­mian kul­tu­ro­wych w pra­dzie­jach i wcze­snym średnio­wie­czu, Biskupin-Wrocław 2012, s. 143–156.
 • Nowe zna­le­zi­ska „scyto-trackiej” cera­miki toczo­nej z wcze­snej epoki żelaza na tere­nie południowo-wschodniej Pol­ski, [w:] W. Bla­jer (red.), Pere­gri­na­tio­nes archa­eolo­gi­cae in Asia et Europa, Kra­ków 2012, s. 297–305.
 • The Piliny Cul­ture in polish Ter­ri­to­ries – Com­ments, [w:] R. Kujo­vský, V. Mitáš, Vác­lav Fur­mánek a doba bron­zová, Nitra 2012, s. 61–70.
 • Cul­tu­ral Change from the Per­spek­tive of Cultural-Historical Archa­elogy [Zmiana kul­tu­rowa z per­spek­tywy arche­olo­gii kulturowo-historycznej], “Acta Archa­eolo­gica Res­so­vien­sia”, t. 6 (2011/2012), s. 317–341. (MNiSW)
 • Nad­sań­skie pola popiel­nic, „Arche­olo­gia Żywa”, nr 4 (56), s. 27–29.