Dr hab. Jan Malczewski

Stop­nie naukowe:

 • dok­tora (15.12.1982; Insty­tutu Histo­rii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie; roz­prawa dok­tor­ska Roz­bu­dowa Prze­my­śla w okre­sie poroz­bio­ro­wym 1772–1914).
 • dr hab. (25.10.2007; Wydział Huma­ni­styczny Aka­de­mii Peda­go­gicz­nej im. KEN w Kra­ko­wie; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Mia­sta mię­dzy Wisłoką a Sanem do początku XVI wieku. Powsta­nie. Zago­spo­da­ro­wa­nie. Układy przestrzenne).

Dodat­kowo:

1976 – Stu­dium Pody­plo­mowe Archi­wi­styki – Insty­tut Histo­rii i Archi­wi­styki w Toru­niu UMK
1989 – Stu­dia Pody­plo­mowe w zakre­sie kon­ser­wa­cji zabyt­ków – Poli­tech­nika War­szaw­ska
2000 – Stu­dia Pody­plo­mowe w zakre­sie Gospo­darki prze­strzen­nej – Aka­de­mia Eko­no­miczna w Krakowie

Waż­niej­sze publikacje:

 • Histo­ria Pałacu Bisku­piego na tle dzie­jów Kro­sna (w:) Stu­dia i Mate­riały Muzeum Okrę­go­wego w Kro­śnie nr 2/1982, s. 18–35.
 • Urbs. Reso­via. Komen­tarz do wystawy z oka­zji 630 rocz­nicy loka­li­za­cji Rze­szowa, Rze­szów 1984 (ark. Wyd. 2, ark. Druk. 3).
 • Dzieje Rze­szowa do roku 1914, Rze­szów 1985 (ark. Wyd. 6, ark. Druk. 9, 75…).
 • Dawne plany, mapy i widoki Rze­szowa, Rze­szów 1985 (ark. Wyd. 5.5, ark. Druk. 8.0).
 • Rze­szów w sta­rej foto­gra­fii, Rze­szów 1985 (ark. Wyd. 3, ark. Druk. 5.5).
 • Dziel­nice Rze­szowa nie­gdyś przed­mie­ścia i wsie pod­miej­skie, Rze­szów 1989 (ark. Wyd. 9.75, ark. Druk. 9.5).
 • Roz­wój tery­to­rialny i prze­strzenny Prze­my­śla od połowy XVIII wieku do 1914 roku (w: Teka
 • Kon­ser­wa­tor­ska. Pol­ska Połu­dniowo– Wschod­nia, Rze­szów 1991, s. 151–175).
 • Zabytki archi­tek­tury sakral­nej Rze­szowa, Rze­szów 1992 (ark. Wyd. 4, ark. Druk. 5.5).
 • Zabu­dowa miesz­czań­ska (w:) Dzieje Rze­szowa. Tom I, Rze­szów 1995, red. F. Kiryk, s. 320–341.
 • Zamek w Rze­szo­wie, jego oto­cze­nie, wła­ści­ciele, Rze­szów 1995 (ark. Wyd. 3, ark. Druk.4).
 • Rze­szów nad Wisło­kiem. Wpływ rzeki na roz­wój i roz­pla­no­wa­nie mia­sta, Rze­szów 1995 (w:)
 • Wisłok. Rola rzeki w kra­jo­bra­zie natu­ral­nym i kul­tu­ro­wym regionu. Mate­riały z kon­fe­ren­cji– Rze­szów 7–8. XI. 1994, s. 165–177.
 • Ochrona war­to­ści kul­tu­ro­wych w stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego dla gmin (w:) Szanse i bariery roz­woju gmin, Rze­szów 1997, s. 6–73
 • Prze­strzeń miej­ska, jej zago­spo­da­ro­wa­nie i zabu­dowa (w:) Dzieje Rze­szowa. Tom II, red. F. Kiryk, Rze­szów 1998, s. 13–47.
 • Roz­bu­dowa mia­sta (w:) Dzieje Rze­szowa. Tom II, red. F. Kiryk, Rze­szów 1998, s. 229–274.
 • Prze­miany prze­strzenne na obsza­rze Sta­rego Mia­sta w Tyczy­nie (w;) Mate­riały z sesji nauko­wej z oka­zji 635 rocz­nicy loka­cji mia­sta. Rze­szów 1998.
 • Zamki i pałace połu­dniowo– wschod­niej Pol­ski, Rze­szów 1998
 • Łańcut. Zarys roz­woju prze­strzen­nego od powsta­nia do współ­cze­sno­ści. Praca zbio­rowa pod redak­cją Jana Mal­czew­skiego. Łańcut 1999. Wyd. Miej­ska Biblio­teka Publiczna w Łańcu­cie, Tech­graf (ark. Wyd. 18, ark. Druk. 23).
 • Stan badań, J. Mal­czew­ski, A. Fortuna-Marek, s. 9–23.
 • Osad­nic­two pre­hi­sto­ryczne (wstępne wyniki badań arche­olo­gicz­nych), J. Mal­czew­ski, s. 23–25.
 • Osad­nic­two przed loka­cją mia­sta, J. Mal­czew­ski, s. 25–29 (w:) Łańcut. Zarys rozwoju.
 • Pierw­sze wieki Łańcuta: Orga­ni­za­cja mia­sta, jego roz­pla­no­wa­nie i funk­cjo­no­wa­nie, J. Mal­czew­ski, s. 40–55.
 • Pierw­sze wieki Łańcuta: Wła­ści­ciele, A. Borcz, A. Gliwa, J. Mal­czew­ski, s. 63–65.
 • Pierw­sze wieki Łańcuta: Zabu­dowa, J. Mal­czew­ski, s. 65–66.
 • Pierw­sze wieki Łańcuta: Stary zamek; Początki nowego zamku; Zakoń­cze­nie, J. Mal­czew­ski, s. 74–79.
 • Mia­sto w latach 1629–1772, J. Mal­czew­ski, s. 79–96.
 • Mia­sto w latach 1629–1772; Zamek, A. For­tuna– Marek, J. Mal­czew­ski, s. 102–106.
 • Mia­sto w latach 1629– 1772; Nowo­żytny układ: nowy zamek– mia­sto, J. Mal­czew­ski, s. 106–108.
 • Prze­miany prze­strzenne w mie­ście w latach 1772– 1867: Wła­ści­ciele mia­sta. Powsta­nie ordy­na­cji, A. For­tuna– Marek, J. Mal­czew­ski, s. 119–122.
 • Prze­miany prze­strzenne w mie­ście w latach 1772–1867, J. Mal­czew­ski, s. 122–128.
 • Prze­miany prze­strzenne w mie­ście w latach 1772–1867: Prze­miany prze­strzenne. Zabu­dowa, T. Babiń­ska– Żuław­ska, J. Mal­czew­ski, s. 128–139.
 • Roz­bu­dowa mia­sta i prze­miany prze­strzenne w latach 1867– 1918: Wpro­wa­dze­nie, T. Bagiń­ska– Żuław­ska, J. Mal­czew­ski, s. 191–193.
 • Roz­bu­dowa mia­sta i prze­miany prze­strzenne w latach 1867–1918: Lud­ność i jej zaję­cia, funk­cje mia­sta; Prawo budow­lane, J. Mal­czew­ski, s. 195–205.
 • Mia­sto w latach 1918–1944, J. Mal­czew­ski, s. 261–270, 284–291.
 • Mia­sto w okre­sie powo­jen­nym, J. Mal­czew­ski, s. 291– 295.
 • Mate­riały, na któ­rych oparto opra­co­wa­nie: Źródła archi­walne, J. Mal­czew­ski, s. 303–305.
 • Mate­riały, na któ­rych oparto opra­co­wa­nie: Źródła dru­ko­wane, J. Mal­czew­ski, s. 305– 307.
 • Mate­riały, na któ­rych oparto opra­co­wa­nie: Biblio­gra­fia, J. Mal­czew­ski, s. 307–319.
 • Zie­miań­skie ośrodki życia kul­tu­ral­nego w XV– XX wieku w Pol­sce połu­dniowo– wschod­niej (w:) Alma­nach Pod­kar­packi 2000, Rze­szów 1999, s. 81–91.
 • Wpływ funk­cji gar­ni­zo­no­wej i inwe­sty­cji woj­sko­wych na roz­wój tery­to­rialny i prze­strzenny miast w środ­ko­wej czę­ści Gali­cji. Zarys pro­ble­ma­tyki (w:) Roz­wój prze­strzenny miast gali­cyj­skich, Jasło 2001, s. 278– 285.
 • Dzieje Rze­szowa. Tom III, Rze­szów 2001, red. F. Kiryk. Udział w kole­gium redak­cyj­nym, doko­na­nie wyboru ilu­stra­cji i opra­co­wa­nie podpisów.
 • J. Mal­czew­ski, I. Kunysz, Ochrona kon­ser­wa­tor­ska mia­sta Tyczyn. Dzie­dzic­two kul­tu­rowe, red. I. Kunysz, Tyczyn 2002 s. 9–24.
 • J. Mal­czew­ski, I. Kunysz, Ochrona kon­ser­wa­tor­ska gminy Tyczyn(w:) Tyczyn, Dzie­dzic­two kul­tu­rowe, red. I. Kunysz, Tyczyn 2003, s. 138–151.
 • J. Mal­czew­ski, Usy­tu­owa­nie kościoła para­fial­nego w Tyczy­nie na tle innych kościo­łów regionu (w:) Tyczyn. Dzie­dzic­two kul­tu­rowe, red. I. Kunysz, Tyczyn 2003, s. 70–91.
 • J. Mal­czew­ski, Usy­tu­owa­nie kościoła para­fial­nego w Tyczy­nie na tle innych kościo­łów regionu (w:) Tyczyn. Dzie­dzic­two kul­tu­rowe, red. I. Kunysz, Tyczyn 2003, s. 70–91. Pod­kar­packi Insty­tut Książki i Mar­ke­tingu w Rzeszowie.
 • Ency­klo­pe­dia Rze­szowa. Rze­szów 2004. Udział w kole­gium redak­cyj­nym, doko­na­nie wyboru ilu­stra­cji i opra­co­wa­nie pod­pi­sów, opra­co­wa­nie około 60 haseł.
 • J. Mal­czew­ski, Mia­sta mię­dzy Wisłoką a Sanem do początki XVI wieku: powsta­nie, zagospodarowanie,-układy przestrzenne.
 • J. Mal­czew­ski, Inwe­sty­cje w Biesz­cza­dach po II woj­nie świa­to­wej (w:) Biesz­czady w Pol­sce Ludo­wej 1944–1989. Red. J. Izdeb­ski, K. Karcz­mar­ski, M. Krzysz­to­fiń­ski, Rze­szów 2009.
 • Prze­myśl w latach 1772– 1914. Budow­nic­two, gospo­darka komu­nalna, prze­miany prze­strzenne. Rze­szów 2009.
 • Układ komu­ni­ka­cyjny na obsza­rze węzło­wym aglo­me­ra­cji rze­szow­skiej. Stan obecny i potrzeby (w:) Rze­szów w XX leciu III RP, red. M. Mali­kow­ski, s. 338– 345, Rze­szów 2012.
 • Prze­myśl w latach 1772– 1914. Budow­nic­two, gospo­darka komu­nalna, prze­miany prze­strzenne. Wyda­nie II uzu­peł­nione i posze­rzone, Rze­szów 2012.

Pod­ręcz­niki i skrypty:

 1. Pro­gram Stu­diów Poli­to­lo­gicz­nych ze spe­cjal­no­ścią Poli­tyka Regio­nalna 2005/2006. Syla­bus, red. J. Mal­czew­ski, Wło­dzi­mierz Bier­nacki, Wie­sław Wań­ko­wicz, PWSZ Prze­myśl 2005.
 2. Pozo­stałe publi­ka­cje naukowe lub twór­cze opra­co­wa­nia dzieł arty­stycz­nych (do użytku wewnętrz­nego: prawa autor­skie zastrze­żone. Opra­co­wa­nia prze­cho­wy­wane w Urzę­dzie Ochrony Zabyt­ków Woje­wódz­twa Podkarpackiego)
 • Dwór w Niwi­skach k/Kolbuszowej. Doku­men­ta­cja naukowo-historyczna, Rze­szów 1979. Spi­chlerz w Niwi­skach k/Kolbuszowej. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1979.
 • Pałac bisku­pów prze­my­skich w Kro­śnie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1979.
 • Dwór w Prze­wrot­nem. Doku­men­ta­cja naukowo-historyczna, Rze­szów 1980.
 • Dwór w Mar­kow­cach k/Sanoka. Doku­men­ta­cja naukowo-historyczna, Rze­szów 1980.
 • Kamie­nica przy ulicy Ordy­nac­kiej 3 w Kro­śnie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1982.
 • Kamie­nica nr 4 w Rynku w Rze­szo­wie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1982.
 • Kamie­nica nr 5 w Rynku w Rze­szo­wie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1982.
 • Kamie­nica nr 6 w Rynku w Rze­szo­wie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1982.
 • Kamie­nica nr 7 w Rynku w Rze­szo­wie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1982.
 • Kamie­nica nr 19 w Rynku w Rze­szo­wie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1982.
 • Kamie­nica nr 20 w Rynku w Rze­szo­wie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1984.
 • Kamie­nica nr 21 w Rynku w Rze­szo­wie. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1984.
 • Kamie­nica nr 26 w Gło­go­wie Mało­pol­skim. Doku­men­ta­cja naukowo– histo­ryczna, Rze­szów 1984.
 • Popi­jar­ski Zespół Archi­tek­to­niczny przy ulicy 3-go Maja w Rze­szo­wie, Rze­szów 1987.

PRACE PROJEKTOWE, DOŚWIADCZALNO-KONSTRUKCYJNE, PROJEKTY DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH, WAŻNIEJSZE EKSPERTYZY ITP. (PRZEZNACZONE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO, PRZECHOWYWANE W ARCHIWUM URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW DELEGATURY W RZESZOWIE I U ZLECENIODAWCÓW)

 1. Miej­scowy plan ogólny zago­spo­da­ro­wa­nia Rze­szowa (czło­nek zespołu pro­jek­to­wego — opra­co­wa­nie frag­mentu doty­czą­cego ochrony war­to­ści kul­tu­ro­wych), Rze­szów 1992.
 2. Miej­scowy plan zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego dla Śród­mie­ścia Strzy­żowa (kon­sul­tant), Rze­szów 1995.
 3. Miej­scowy plan zago­spo­da­ro­wa­nia ulicy Zam­ko­wej w Łańcu­cie (czło­nek zespołu pro­jek­to­wego), Rze­szów 1997.
 4. Stu­dium Uwa­run­ko­wań i Kie­run­ków Zago­spo­da­ro­wa­nia dla mia­sta i gminy Brzo­zów (pro­jek­tant) — kie­row­nik zespołu, Rze­szów 2000.
 5. Miej­scowy plan zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego w dziel­nicy Sanoka Olchowce w rejo­nie ulic Gajo­wej i Rybic­kiego, Sanok 2001.
 6. Stu­dium Uwa­run­ko­wań i Kie­run­ków Zago­spo­da­ro­wa­nia dla gminy Nie­by­lec (pro­jek­tant — kie­row­nik zespołu), Rze­szów 2002.
 7. Miej­scowy Plan Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­nego– Wyspa Ener­ge­tyka w Soli­nie, Rze­szów 2002.
 8. Miej­scowy plan zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego ulic Mic­kie­wi­cza — Szo­pena w Jaśle, Jasło — Rze­szów 2002.
 9. Stu­dium Uwa­run­ko­wań i Kie­run­ków Zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego dla gminy Dyd­nia, Rze­szów 2011.