Dr hab. Zbigniew Pianowski

Stop­nie naukowe:

 • dr hab. (1995; Wydział Archi­tek­tury Poli­tech­niki Kra­kow­skiej; roz­prawa habi­li­ta­cyjna „Sedes regni prin­ci­pa­les”. Wawel i inne rezy­den­cje pia­stow­skie do połowy XIII wieku na tle euro­pej­skim Kra­ków, 1994).
 • pro­fe­sor nad­zwy­czajny: WSP w Rze­szo­wie od 01.11.2000; UR – od 01.11.2005.

od 1974 roku – pra­cow­nik Muzeum Zamek na Wawelu
od 1983 roku – Kie­row­nik Pra­cowni Arche­olo­gicz­nej w Muzeum Zamek Kró­lew­ski na Wawelu
od 1986 roku – Z-ca Kie­row­nika Pra­cowni Zbio­rów Sztuki w Muzeum Zamek Kró­lew­ski na Wawelu
od 1991 – do 2009 — Kie­row­nik Pra­cowni Zbio­rów Sztuki w Muzeum Zamek Kró­lew­ski na Wawelu
od 2009 roku Docent w Muzeum Zamek Kró­lew­ski na Wawelu.

Bada­nia naukowe:

 • arche­olo­gia i histo­ria archi­tek­tury średniowiecznej.

Kształ­ce­nie kadry:

 • Wypro­mo­wa­nie kil­ku­na­stu licen­cja­tów i magi­strów archeologii
 • wypro­mo­wa­nie 1 dr (K. Kadłuczka-Stala, P.K.)
 • recen­zje roz­praw habi­li­ta­cyj­nych – 2 (T. Węcła­wo­wicz , P.K.; K. Sulkowska-Tuszyńska – UMK w Toruniu)
 • recen­zje wydaw­ni­cze i gran­towe (m.in. praca „pro­fe­sor­ska” J. Raj­mana Kra­ków. Zespół osad­ni­czy, pro­ces loka­cji, miesz­cza­nie do roku 1333 Kra­ków 2004 oraz habi­li­ta­cyjna M. Proksy Stu­dia nad zam­kami i dwo­rami Ziemi Prze­my­skiej Prze­myśl 2001)

Peł­nione funkcje:

 • od 1981 d0 1986 – kie­row­nik Pra­cowni Arche­olo­gicz­nej Kie­row­nic­twa Odno­wie­nia Zamku Kró­lew­skiego na Wawelu
 • od 1986 do 30.10.2009 – zastępca i kie­row­nik (od 1996) Działu Arche­olo­gii Pań­stwo­wych Zbio­rów Sztuki – Zamku Kró­lew­skiego na Wawelu
 • od 1.07.2002 do 31.08.2008 – zastępca dyrek­tora Insty­tutu Arche­olo­gii UR
 • od 1.06.2009 – dyrek­tor Insty­tutu Arche­olo­gii UR

Inne:

 • czło­nek Komi­sji Arche­olo­gicz­nej O/PAN w Krakowie
 • czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Histo­ry­ków Sztuki
 • od 2004 – czło­nek Woje­wódz­kiej Rady Ochrony Zabyt­ków przy Mało­pol­skim WKZ
 • od 2008 – czło­nek Woje­wódz­kiej Rady Ochrony Zabyt­ków przy Pod­kar­pac­kim WKZ
  redak­tor naukowy cza­so­pi­sma „Acta Archa­eolo­gica Waweliana”
 • czło­nek Rad Redak­cyj­nych cza­so­pism „Cister­cium Mater Nostra” i „Col­lec­tio Archa­eolo­gica Ressoviensis”
 • koor­dy­na­tor tema­tów „Wawel” i „Prze­myśl” Pro­gramu Resor­to­wego MkiS „1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”
 • kon­sul­tant badań archeologiczno-architektonicznych na wielu sta­no­wi­skach w Pol­sce (m.in. Poznań, Ostrów Led­nicki, Wiślica, Wro­cław) oraz w Pradze.

Waż­niej­sze publi­ka­cje: (autor i współ­au­tor 6 mono­gra­fii i ok. 100 artykułów)

Mono­gra­fie:

 • Z dzie­jów średnio­wiecz­nego Wawelu, Kra­ków 1984, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, seria „ Cra­co­viana” (219 stron).
 • Wawel obronny. Zarys prze­mian for­ty­fi­ka­cji grodu i zamku kra­kow­skiego w IX – XIX w., Kra­ków 1991, Wydaw­nic­two Pań­stwo­wych Zbio­rów Sztuki na Wawelu, Biblio­teka Wawel­ska t. 8, (179 stron, 92 ilu­stra­cje, 8 planów).
 • „Sedes regni prin­ci­pa­les”. Wawel i inne rezy­den­cje pia­stow­skie do połowy XIII wieku na tle euro­pej­skim, Wydaw­nic­two Poli­tech­niki Kra­kow­skiej, Seria Archi­tek­tura, Mono­gra­fia nr 178, Kra­ków 1995 ( 217 stron, 157 ilustracji).
 • Rotunda św. Miko­łaja w Prze­my­ślu, Prze­myśl 1998, wyd. Archi­wum Pań­stwowe ( 90 stron, ilu­stra­cje, plany), (wspól­nie z M. Proksa).
 • Przed­ro­mań­skie pala­tium i rotunda na Wzgó­rzu Zam­ko­wym w Prze­my­ślu, Prze­myśl 2003, wyd. Archi­wum Pań­stwe w Prze­my­ślu i Prze­my­skie towa­rzy­stwo archi­wi­styczne „Archi­wa­riusz” (103 ss., fot., ryc.), (wspól­nie z M. Proksa).
 • Naj­star­sze budowle Prze­my­śla. Bada­nia archeologiczno-Architektoniczne do roku 2006, Rze­szów 2008, wyd. Mitel, ss. 129.

Arty­kuły:

 • Field Survey in the Western Part of the District of Cra­cow, Autumn 1974, Recher­ches Arche­olo­gi­ques de 1974, Kra­ków 1976, s.72 – 76 (wspól­nie z B. Drob­nie­wicz i K. Sobczyk).
 • Umoc­nie­nia obronne w rejo­nie VIII Wawelu nad Smo­czą Jamą , Spra­woz­da­nia z Posie­dzeń Oddziału PAN w Kra­ko­wie ( dalej – S/PAN) 1977, cz. 1, s. 11 12.
 • Wawel obronny, (w:) Z Otchłani Wie­ków, 1977r., zesz. 4, s. 271–278.
 • Zagad­nie­nie powią­zań sys­te­mów obron­nych Wawelu i mia­sta Kra­kowa w XIII – XV wieku, S/PAN 1978, cz. 1 , s. 18–19.
 • Wyniki badań nowo­od­kry­tego kościoła romań­skiego w rejo­nie zachod­niej czę­ści Wawelu, S/PAN 1978, cz. 1, s. 17–18, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Nowo­od­kryty kościół romań­ski na Wawelu, Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne ( dalej – Spraw. Arch.) t. 31, s. 225–246, (wspól­nie z J. Firlet).
 • For­ty­fi­ka­cje klesz­czowe w zachod­niej czę­ści Wzgó­rza Wawel­skiego, Teka Komi­sji Urba­ni­styki i Archi­tek­tury PAN, 1979, t. 13, s. 17–24, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Romań­ski gro­bo­wiec odkryty pod kaplicą św. Mał­go­rzaty w kate­drze na Wawelu, Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne , 1983, t.35, s. 223–231, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Bada­nia arche­olo­giczno – archi­tek­to­niczne w rejo­nie bastionu Wła­dy­sława IV na Wawelu. Odkry­cie dwu wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych kościo­łów, S/PAN 1983, cz. 1, s. 5–7, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Odkry­cie dwu wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych kościo­łów w rejo­nie tzw. bastionu Wła­dy­sława IV na Wawelu, Spraw. Arch. 1983, t. 38, s. 153–166, (wspól­nie z J. Firlet).
 • W spra­wie dato­wa­nia muru obron­nego na gro­dzi­sku wiślic­kim , S/PAN 1983, s. 7–8.
 • Wyniki badań i pene­tra­cji w pod­zie­miach kate­dry wawel­skiej w latach 1981–1982, S/PAN 1983, cz.1, s. 12–14, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Prze­miany sys­temu obron­nego grodu i zamku wawel­skiego w średnio­wie­czu, S/PAN 1983, cz. 1, s. 152–155.
 • Przed­ro­mań­ska budowla czwo­ro­kątna na Wawelu. Próba obja­śnie­nia funk­cji obiektu, S/PAN 1984, s. 20–22.
 • Zagad­nie­nie budowli sakral­nych wią­za­nych z wezwa­niami św. Marii Egip­cjanki na Wawelu, S/PAN 1984, cz.1, s. 7–9, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Zagad­nie­nie zespołu budowli wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych przy pół­noc­nej fasa­dzie pałacu kró­lew­skiego w świe­tle naj­now­szych badań wyko­pa­li­sko­wych, S/PAN 1985, cz.1, s. 26–27, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Per­spek­ty­wiczny pro­gram badań arche­olo­gicz­nych na Wawelu , w : Archi­tek­to­niczna odnowa Zamku Kró­lew­skiego na Wawelu 1905–1985, S/PAN 1985, s. 169–170.
 • Kilka uwag o kościele Najśw. Sal­wa­tora w Kra­ko­wie , Kwar­tal­nik Archi­tek­tury i Urba­ni­styki, t.21, 1986, zesz. 3–4, s. 357–363.
 • Wawel wcze­sno­śre­dnio­wieczny w świe­tle now­szych badań wyko­pa­li­sko­wych, (w:) Kra­ków przed­lo­ka­cyjny, Mate­riały z Sesji Nauko­wej Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­kowa, Kra­ków 1987, s. 49–58, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Bada­nia wery­fi­ka­cyjne przed pół­nocną ele­wa­cją pałacu kró­lew­skiego na Wawelu w 1985 r. Pro­blem wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nej rezy­den­cji ksią­żę­cej, Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne, t. 39, 1987, s. 251–259, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Bada­nia arche­olo­giczne na dzie­dzińcu Bato­rego na Wawelu w roku 1983. Pro­blem zachod­niej czę­ści bazy­liki św. Gere­ona, Spraw. Arch. t. 39, 1987, s. 244 – 249, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Bada­nia arche­olo­giczne w rejo­nie pałacu kró­lew­skiego na Wawelu w 1986r. Spraw. Arch. t. 40, 1988, s. 291–297, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Naj­star­sze budowle sakralne na Wawelu w świe­tle badań arche­olo­giczno – archi­tek­to­nicz­nych, Nasza Prze­szłość nr 69, 1988, s. 159–171.
 • Z now­szych badań nad wcze­sno­śre­dnio­wieczną archi­tek­turą muro­waną w Kra­ko­wie, Krzysz­to­fory t. 16, 1989, s. 55–65, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Wawel od Kon­rada Mazo­wiec­kiego do Kazi­mie­rza Wiel­kiego, Stu­dia i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, Seria Arche­olo­giczna nr 36, 1990, s. 57–65.
 • Z badań arche­olo­gicz­nych na Wawelu w roku 1988 + aneks – kon­ty­nu­acja badań w roku 1989, Spraw. Arch. t. 42, 1990, s. 309–318, (wspól­nie z J. Firlet).
 • W spra­wie domnie­ma­nej rezy­den­cji wcze­sno­pia­stow­skiej w Wąchocku, Kwar­tal­nik Archi­tek­tury i Urba­ni­styki t. 36, 1991, zesz. 1, s. 57–66.
 • W spra­wie sporu o fun­da­cję kate­dry gotyc­kiej na Wawelu , Stu­dia do Dzie­jów Wawelu t. V, 1991, s. 419–422.
 • bra­mie Pobocz­nej w for­ty­fi­ka­cjach Kra­kowa, Krzysz­to­fory t. 19, 1992, s. 41–46.
 • Uwagi na temat gro­bowca z pochów­kiem biskupa Mau­rusa w kryp­cie św. Leonarda na Wawelu , Stu­dia Wawe­liana t. 2, 1993, s. 13–23.
 • Infor­ma­cja o spo­so­bach bada­nia oraz zale­ga­niu mate­riału zabyt­ko­wego w kościele św. Trójcy w Woł­czy­nie, (w:) Woł­czyn Sta­ni­sława Augu­sta, Wydaw­nic­two Fun­da­cji Kul­tury Pol­skiej, War­szawa 1993, s. 29–33, (wspól­nie z J. Firlet).
 • On the ways of pre­se­rva­tion and exhi­bi­tion of the relics of medie­val archi­tec­ture disco­ve­red during the exca­va­tion at Wawel, (w:) Inter­na­tio­nal Sym­po­sium of the Con­se­rva­tion of the Relicts of Medie­val Monu­men­tal Archi­tec­ture, War­saw – Led­nica 1994, s. 31–39.
 • Naj­star­sze kościoły na Wawelu, (w:) Chry­stia­ni­za­cja Pol­ski połu­dnio­wej, Mate­riały Sesji Nauko­wej Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­kowa 1993 (1994), s. 99–119.
 • L archi­tec­ture pre­ro­mane et romane au cha­teau royal de Cra­co­vie , Cahiers de Civi­li­sa­tion Medie­vale, t. 38, fasc.2, s. 141–163.
 • spo­so­bach zabez­pie­cza­nia oraz eks­po­zy­cji pozo­sta­ło­ści średnio­wiecz­nej archi­tek­tury, odkry­tych w trak­cie wyko­pa­lisk na Wawelu , Ochrona Zabyt­ków, 1995, zesz. 1, s. 24–30.
 • Głos w dys­ku­sji o przed­cy­ster­skich budow­lach w Wąchocku, (w:) Mate­riały z sesji nauko­wej „ Klasz­tor w kul­tu­rze średnio­wiecz­nej Pol­ski”, Sym­po­zja 9, Opole 1995, s. 389–392.
 • Początki kate­dry kra­kow­skiej w świe­tle badań arche­olo­gicz­nych do roku 1995, (w:) Kate­dra kra­kow­ska w średnio­wie­czu, Mate­riały Sesji SHS , Kra­ków 1994 (1996), s. 25–40, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Dzie­siąty kościół wcze­sno­śre­dnio­wieczny na Wawelu – kaplica pała­cowa pod wezwa­niem św. Gere­ona ?, (w:) „Ars sine scien­tia nihil est”, Księga jubi­le­uszowa prof. Zyg­munta Swie­chow­skiego , War­szawa 1997, s. 211–220.
 • Pro­blem rezy­den­cji i sto­licy w archi­tek­tu­rze monar­chii wcze­sno­pia­stow­skiej, (w:) Wiślica . Nowe bada­nia i inter­pre­ta­cje, War­szawa 1997, s. 1–12.
 • Bada­nia arche­olo­giczne w rejo­nie pałacu kró­lew­skiego i kate­dry na Wawelu w latach 1981–1994, Acta Arche­olo­gica Wawe­liana t. 2, 1998, s. 105–118, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Zyg­munt czy Alek­san­der ?. O początku gotycko – rene­san­so­wego pałacu na Wawelu, (w:) „Fastina lente”. Prace ofia­ro­wane Andrze­jowi Fischin­ge­rowi, Kra­ków 1998, s. 49–66.
 • Archi­tek­tura monu­men­talna Wawelu od 1000 do około 1300 roku, (w:) „Civi­ta­tes Prin­ci­pa­les”. Kata­log wystawy, Gnie­zno 1998, s. 61–64.
 • Prze­miany archi­tek­tury rezy­den­cji monar­szej oraz kate­dry na Wawelu w świe­tle nowych badań, Kwar­tal­nik Archi­tek­tury i Urba­ni­styki, t. 44, 1999, zesz.4, (2000), s. 207–237, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Bada­nia arche­olo­giczne dzie­dzińca arka­do­wego, Reno­wa­cje, nr 3/2000, s. 36–39.
  Kra­ków – Wawel. Bada­nia archeologiczno–architektoniczne pałacu kró­lew­skiego oraz kate­dry w latach 1995–1998, (w:) Osad­nic­two i archi­tek­tura ziem pol­skich w dobie Zjazdu Gnieź­nień­skiego , War­szawa 2000, s. 275–291, (wspól­nie z J. Firlet).
 • Prze­myśl. Pod­zie­mia kate­dry, (w:)Osadnictwo i architk­tura ziem pol­skich w dobie Zjazdu Gnieź­nień­skiego, War­szawa 2000, 235–238, (wspól­nie z M. Proksa).
 • Naj­star­sza archi­tek­tura monu­men­talna Mało­pol­ski (stresz­cze­nie refe­ratu), (w:) Śląsk około roku 1000, Wro­cław 2000, s. 247–248.
 • Die alte­ste Monu­men­ta­lar­chi­tek­tur Kle­in­po­lens, Quaestio­nes Medii Aevi Novae, vol. 5, 2000, s. 209 – 254.
 • Relikty nej­starsi sva­tyne pod kate­dral­nim koste­lem na kra­ko­vskem Wawelu, w: Pre­my­slo­vsky stat kolem roku 1000, Praha 2000, s. 236–238.
 • „Kra­kau”, (w:) „Euro­pas Mitte um 1000” (kata­log wystawy) t.1, Stut­t­gart 2000, s. 479–482 oraz hasło do modelu „Wawel 1000–1150”, kata­log, t. 3, s. 424–425.
 • „Pala­tium album”. Wcze­sno­go­tycka rezy­den­cja ksią­żęca na Wawelu, (w:) „Monu­menta con­se­rvanda sunt”, Wro­cław 2000, s. 80–85.
 • Uwagi o począt­kach archi­tek­tury na zie­miach cze­skich, (w:) Pol­ska na prze­ło­mie I i II tysiąc­le­cia, Mate­riały Sesji Nauko­wej SHS, Poznań 2000 (2001), S. 353–378.
 • Rotundy prze­my­skie w świe­tle badań uzu­peł­nia­ją­cych w roku 2000, Rocz­nik Prze­my­ski, t. 37, 2001, zeszyt. 1, s. 139–144.
 • Początki zespołu archi­tek­tury sakral­nej na Wawelu. Stan badań i inter­pre­ta­cji do roku 2000, (w:) Początki chrze­ści­jań­stwa w Mało­pol­sce, Dzieje Pod­kar­pa­cia, t. 5, Kro­sno 2001, s. 63–79.
 • „misie” wiślic­kiej i budow­lach na „regii” (głos w dys­ku­sji), (w:) Początki chrze­ści­jań­stwa w Mało­pol­sce, Dzieje Pod­kar­pa­cia, t. 5, Kro­sno 2001, s. 171–176.
 • Rotunda Św. Miko­łaja w Prze­my­ślu w świe­tle badań archeologiczno-architektonicznych, (w:) Początki chrze­ści­jań­stwa w Mało­pol­sce, Dzieje Pod­kar­pa­cia, t. 5, Kro­sno 2001, s. 224–274, (wspól­nie z M. Proksą).
 • Bada­nia arche­olo­giczne przed wschod­nią ele­wa­cją pałacu na Wawelu. Zagad­nie­nie ogrodu rene­san­so­wego, (w:) Zamki, mia­sta warowne, ogrody. Mate­riały z Kon­fe­ren­cji Nauko­wej, Kra­ków 2002, s. 11–15.
 • Kościół św. Marii Egip­cjanki – wawel­skia Sainte Cha­pelle, (w:) Księga Jubi­le­uszowa prof. L. Kali­now­skiego, Kra­ków 2002, Kra­ków, s. 235–244.
 • Kró­lew­ska kaplica pała­cowa na gro­dzie prze­my­skim w świe­tle naj­now­szych badań, rocz­nik Prze­my­ski, t. XXXVIII, 2002, zesz. 2, s. 91–99.
 • Bada­nia przed­ro­mań­skiego pala­tium na zamku prze­my­skim, Rocz­nik Prze­my­ski, t. XXXIX, 2003, zesz. 2, s. 119–124.
 • Bada­nia z przed­ro­mań­skiego pala­tium w Prze­my­ślu w roku 2003, (w:) Rocz­nik Prze­my­ski, t. XL 2004, s. 141–145.
 • Wawel – the stron­ghold in Cra­cow in the Early Mid­dle Ages (Resume), w: Polish Lands at the Turn of the First and the Second Mil­len­nia, red. P. Urbań­czyk, War­szawa 2004, s. 339 – 340.
  The set­tle­ment com­plex in Prze­myśl in the Early Mid­dle Ages (Resume), w: Polish Lands…, s. 383 – 384.
 • Wawel przed­ro­mań­ski i romań­ski. Uwagi o pro­ce­sie trans­for­ma­cji archi­tek­to­nicz­nej, (w:) Archi­tek­tura Kra­kowa. Dzieje, bada­nia, odnowa. Cza­so­pi­smo Tech­niczne, nr spe­cjalny, wyd. Poli­tech­nika Kra­kow­ska, 2003, s. 223–236.
 • Kon­ty­nu­acja badań pala­tium przed­ro­mań­skiego w Prze­my­ślu w roku 2005, Rocz­nik Prze­my­ski t. XLII, 2006, zesz.2, s. 117 – 122.
 • Wawel do roku 1300 (w:) Kra­ków. Nowe Stu­dia nad roz­wo­jem Mia­sta, Kra­ków 2007, s. 47–66 Archi­tek­tura i urba­ni­styka Wawelu do roku 1320 (w:) Atlas Histo­ryczny Mia­sta Kra­kowa, Kra­ków 2007
 • Przed­ro­mań­ski zespół sakralno-pałacowy w Prze­my­ślu, Prze­my­ski Prze­gląd Kul­tu­ralny, nr 2/2007, s. 32–35
 • Pałac gotycki na Wawelu – rezy­den­cja odro­dzo­nego kró­le­stwa, w: Późne średnio­wie­cze w Kar­pa­tach pol­skich, Kro­sno 2007 (2008), s. 383 – 394.
 • Z naj­now­szych badań zespołu kate­dral­nego w Kra­ko­wie, (w:) I Forum Archi­tec­tu­rae Polo­niae Medie­va­lis, red. K. Stali, seria Archi­tek­tura, Mono­gra­fia 354, Kra­ków 2007 (2008), s. 33–45, wspól­nie z J. Firlet
 • Aula pala­tium przed­ro­mań­skiego w Prze­my­ślu po bada­niach w roku 2006, Rocz­nik Prze­my­ski, t. XLIII, 2007 (2008), z. 2, s. 129–132.
 • Przed­ro­mań­ski zespół sakralno-pałacowy w świe­tle badań z lat 2000 – 2006, w: Archi­tek­tura romań­ska w Pol­sce. Nowe bada­nia i inter­pre­ta­cje, Gnie­zno 2009, s. 251 – 278.
 • Prze­myśl i Pader­born. Uwagi o tra­dy­cjach budow­nic­twa rezy­den­cjo­nal­nego, Rocz­nik Prze­my­ski t.45, zesz.2, s. 123 – 134.
 • Rotunda św. Miko­łaja pod pre­zbi­te­rium kate­dry prze­my­skiej, (w:) Prze­myśl wcze­sno­śre­dnio­wieczny, Ori­gi­nes Polo­no­rum, T. III, War­szawa 2010, s. 330–347, (wspól­nie z M. Proksą)
 • Zespół archi­tek­to­niczny kate­dry kra­kow­skiej od 1000 do około 1300 r., (w:) Archi­die­cie­zni Muzeum Olo­mo­uc­kem hradé, Olo­mouc 2010, s. 131–142, (wspól­nie z J. Firlet
 • Kościół Mariacki w Kra­ko­wie. Pro­blem początku i prze­kształ­ceń archi­tek­to­nicz­nych w średnio­wie­czu” w: II Forum Archi­tec­tu­rae Polo­niae Medie­va­lis, Cza­so­pi­smo Tech­niczne nr 118/23, 2011 (wyd. 2012), s. 331 – 356.
 • Naukowy komen­tarz (tzw. książka) do mul­ti­me­dial­nej pre­zen­ta­cji „Wawel 1000 lat temu”, wyd firma „MM Inte­rac­tive”, Kra­ków 2011 (wyd. 2012). Kon­sul­ta­cje war­stwy wizu­al­nej projektu