Dr hab. prof. UR Małgorzata Rybicka

Sto­pień naukowy:

 • Dr (1995; Insty­tut Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk; roz­prawa dok­tor­ska Prze­miany kul­tu­rowe i osad­ni­cze w III tys. przed Chr. na Kuja­wach. Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych i amfor kuli­stych na Pagó­rach Radziejowskich).
 • dr hab. (2006; Insty­tut Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych na Poje­zie­rzu Gosty­niń­skim. Chro­no­lo­gia, osad­nic­two, gospo­darka, Łęczyca 2004).
 • Od 01 paź­dzier­nika 2006 zatrud­niona w Insty­tu­cie Arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego. Od lutego 2007 zatrud­niona na sta­no­wi­sku pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego w Uni­wer­sy­te­cie Rzeszowskim.

Peł­nione Funkcje:

 • 1994 – 1998 — Kon­ser­wa­tor Zabyt­ków Arche­olo­gicz­nych w Płocku
 • 1995 — 2003 — star­szy kustosz w Muzeum Arche­olo­gicz­nym i Etno­gra­ficz­nym w Łodzi
 • 2003 — do dzi­siaj star­szy kustosz w Muzeum w Łęczycy
 • 2012 – 01.02. 2015 — dyrek­tor Insty­tutu Arche­olo­gii UR

Wystawy:

Kura­tor wystawy: Kotlina Kol­ska w świe­tle cmen­ta­rzysk z neo­litu i epoki brązu; Muzeum w Łęczycy 2012

Bada­nia naukowe:

pro­ble­ma­tyka neo­litu Europy środkowej.

Kształ­ce­nie kadry:

 • wypro­mo­wa­nie do tej pory sze­ściu licen­cja­tów i sze­ściu magi­strów archeologii;
 • wypro­mo­wa­nie 1 dr (M. Dobrzyń­ski); od 2008 roku opieka nad 7 dok­to­ran­tami (w tym 6 otwar­tych prze­wo­dów doktorskich);
 • kilka recen­zji wydawniczych.
 • recen­zje 4 prac dok­tor­skich (2012: Kamil Adamczak-UMK Toruń; 2012: Dag­mara Werra UMK Toruń; 2012: Krzysz­tof Kurzyk UMK Toruń; 2013: Woj­ciech Paster­kie­wicz UR Rzeszów).

Inne:

 • Współ­wy­ko­naw­stwo dwóch gran­tów badaw­czych reali­zo­wa­nych przez Insty­tut Bota­niki PAN w Kra­ko­wie (kie­row­nik; pro­fe­sor dr hab. Mag­da­lena Ralska-Jasiewiczowa) doty­czą­cych rela­cji człowiek-środowisko (Zapis holo­ceń­skich zmian środo­wi­ska i kli­matu w osa­dach war­wo­wych Jeziora Gościąż oraz Prze­miany środo­wi­ska natu­ral­nego pod wpły­wem kul­tur pra­dzie­jo­wych na Poje­zie­rzu Gostynińskim).
 • Redak­tor Naukowy Prace i Mate­riały Muzeum w Łęczycy” (3 tomy);
 • Czło­nek Rady Redak­cyj­nej cza­so­pi­sma Ana­lecta Archa­eolo­gica Ressoviensia;
 • Czło­nek Komi­sji Antro­po­lo­gii Pra­dzie­jów i Średnio­wie­cza Komi­tetu Nauk Pra– i Pro­to­hi­sto­rycz­nych PAN;
 • Czło­nek Poznań­skiego Towa­rzy­stwa Prahistorycznego;
 • Skarb­nik Towa­rzy­stwa Ochrony Dzie­dzic­twa Archeologicznego

Waż­niej­sze publi­ka­cje (łączna lista publi­ka­cji zawiera ponad 90 pozycji):

Mono­gra­fie:

 • Prze­miany kul­tu­rowe i osad­ni­cze w III tys. przed Chr. na Kuja­wach. Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych i amfor kuli­stych na Pagó­rach Radzie­jow­skich, Łódź 1995.
 • Anno­pol. Osada kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych na Poje­zie­rzu Gosty­niń­skim, Łódź 2002 (współ­au­tor: P. Papiernik).
 • Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych na Poje­zie­rzu Gosty­niń­skim. Chro­no­lo­gia, osad­nic­two, gospo­darka, Łęczyca 2004.
 • From the Meso­li­thic to the recent times. Set­tle­ment orga­ni­za­tion and eco­nomy recor­ded in the annu­ally lami­na­ted sedi­ments of Lake Gościąż (cen­tral Poland), Rze­szów 2006, (współ­au­to­rzy: A. Peli­siak, M. Ralska-Jasiewiczowa).
 • (red.) Kotlina Kol­ska w świe­tle cmen­ta­rzysk z neo­litu i epoki brązu z Nagó­rek Gra­bow­skich, Teo­fi­lek i Byszewa, Łęczyca 2012.
 • (red.) The impact of pre­hi­sto­ric and medie­val socie­ties on the natu­ral envi­ron­ment of the Gosty­nin Lake District. Cen­tral Poland, Rze­szów 2012 (wspól­nie z Wac­nik A.)
 • Sta­no­wi­sko 158 w Jaro­sła­wiu, woj. pod­kar­pac­kie. Część I. kul­tura malicka i kul­tura mie­rza­no­wicka, Rze­szów 2013 (współ­au­tor Peli­siak A.).
 • (red. K. Har­mata, J. Mach­nik, M. Rybicka) Natu­ral envi­ron­ment and man on the upper Dni­ster – region of the Halyć-Bukacivci basin – in the pre­hi­story and early medie­val period, Kra­ków 2013.
 • (red. A. Pozic­kho­vski, J. Rogo­ziń­ski, M. Rybicka) Na pogra­ni­czu kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych i kul­tury try­pol­skiej, Rze­szów 2013.

Wybrane  arty­kuły:

 • Mate­riały kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych ze sta­no­wi­ska 1 w Radzie­jo­wie Kujaw­skim, woj. Wło­cła­wek, Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne, t. 43,1991, s. 39–74.
 • Mate­riały cera­miczne kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych i nie­meń­skiej ze sta­no­wi­ska 5 w Gra­bi­nie, gm. Łąck, woj. płoc­kie (Z badań nad chro­no­lo­gią osad­nic­twa neo­li­tycz­nego na Poje­zie­rzu Gosty­niń­skim), Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, ser. arch., nr 37–38, 1992, s. 7–18.
 • Wstępne wyniki badań arche­olo­gicz­nych w oto­cze­niu Jeziora Gościąż, (w:) Jezioro Gościąż — stan badań nad osa­dami den­nymi i środo­wi­skiem współ­cze­snym. Mate­riały spo­tka­nia robo­czego w Gli­wi­cach 30.03–02.04.1992, Polish Bota­ni­cal Stu­dies, t. 8, 1993, s. 63–76. (współ­au­tor: A. Pelisiak).
 • Ste­fa­nów, st. 4, gm. Gosty­nin, woj. płoc­kie. (Z badań nad późną fazą kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych na Poje­zie­rzu Gosty­niń­skim), Łódzkie Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne, t. 1, 1994, s. 17–37. (współ­au­tor: K. Gowin).
 • Wskaź­niki antro­po­ge­niczne w osa­dach lami­no­wa­nych Jeziora Gościąż a osad­nic­two pra­hi­sto­ryczne — przy­kład pali­no­lo­gicz­nej inspi­ra­cji badań arche­olo­gicz­nych, Polish Bota­ni­cal Stu­dies, t. 11, 1994, s. 121–133 (współ­au­to­rzy: A. Peli­siak, M. Ralska-Jasiewiczowa).
 • Wyniki badań arche­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dzo­nych w miej­sco­wo­ści Lipa, gm. Gosty­nin, woj. płoc­kie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, ser. arch., t. 39, 1998, s. 175–206 (współ­au­tor: P. Papiernik).
 • Cera­mika neo­li­tyczna z wie­lo­kul­tu­ro­wej osady w Gościążu, st. 12, woj. wło­cław­skie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, ser. arch., t. 39, s. 207–220 (współ­au­tor: A. Pelisiak).
 • Archa­eolo­gi­cal evi­dence of pre­hi­sto­ric set­tle­ment in the area near Lake Gościąż, (w:) Ralska-Jasiewiczowa M., Tomasz Goslar T., Madey­ska T., Star­kel L., (red.) Lake Gościąż, Cen­tral Poland a mono­gra­phic study, Kra­ków, 1998, s. 259–265 (współ­au­tor: A. Pelisiak).
 • Osada kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych w Ste­fa­no­wie, stan. 3, pow. Gosty­nin, woj. mazo­wiec­kie, Łódzkie Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne, t. 6, 2000, s. 5–35 (współ­au­tor: K. Gowin).
 • Hele­nów, st. 1, gm. Szcza­win Kościelny, woj. mazo­wiec­kie. Osada z wcze­snej fazy kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, ser. arch., t. 41, 2001, s. 159–186 (współ­au­tor: P. Papiernik).
 • Cera­mika kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych ze sta­no­wi­ska 23 w Grzy­bo­wie, gm. Słu­bice, woj. mazo­wiec­kie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, ser. arch., t. 41, 2001, s. 187–213.
 • Cera­mika kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych ze sta­no­wi­ska 4 w Bab­skich Budach, gmina Wiskitki, powiat Żyrar­dów, Łódzkie Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne, t. 7, 2001, s. 69–83.
 • Radzie­jów Kujaw­ski, stan. 4, woj. kujawsko-pomorskie. Mate­riały krze­mienne, Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne, t. 55, 2003, s. 81–118 (współ­au­tor: A. Pelisiak).
 • Mate­riały kul­tury póź­nej cera­miki wstę­go­wej z Rów­niny Dol­nej, st. III, gm. Kor­sze, woj. warmińsko-mazurskie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, ser. arch., t. 42, 2004, s. 79–108 (współ­au­tor: J. Wysocki).
 • Obo­zo­wi­ska kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych w Budach Lucień­skich na sta­no­wi­skach 1 i 9, pow. Gosty­nin, woj. mazo­wiec­kie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, ser. arch., t. 42, 2004, s. 110–122.
 • Osada kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych z Huty Nowej, st. 1, pow. Gosty­nin, woj. mazo­wiec­kie w świe­tle źródeł cera­micz­nych, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, ser. arch., t. 42, 2004, s. 123–163.
 • Bada­nia pali­no­lo­giczne osa­dów lami­no­wa­nych Jeziora Gościąż – inspi­ra­cją badań nad osad­nic­twem i gospo­darką spo­łecz­no­ści z okresu neo­litu na Poje­zie­rzu Gosty­niń­skim, Prace i Mate­riały Muzeum w Łęczycy, t. 1, 2005, s. 3–31 (współ­au­tor: A. Pelisiak).
 • Archa­eology and Paly­no­logy – Archa­eolo­gi­cal Per­spec­tive Casus of the Gościąż Lake, Arche­olo­gia Polona, 44, 2006, s. 279–294  (współ­au­to­rzy: A. Peli­siak, M. Ralska-Jasiewiczowa)
 • Pro­blem neo­li­ty­za­cji północno-wschodniej Pol­ski – osada kul­tury póź­nej cera­miki wstę­go­wej w Rów­ni­nie Dol­nej, (w:) Madey­ska E., Wac­nik A. (red.), Pol­ska pół­nocno– wschod­nia w holo­ce­nie. Czło­wiek i jego środo­wi­sko, Bota­ni­cal Guide­bo­oks no 30, Kra­ków 2008, s. 147–155.
 • Set­tle­ment, Chro­no­logy and Eco­nomy of the Funnel-Beaker-Baden Society In Kuja­via and Gosty­nin Lake District, (w:) Fur­holt M., Szmyt M., Zastawny A. (red.), The Baden Com­plex and the Out­side World, Bonn, 2008, s. 205–216.
 • (współ­au­tor): Andrzej Peli­siak, Impact of Meso­li­thic man upon envi­ron­ment – exam­ples from ter­ri­tory of Gosty­nin lake District, Spra­woz­da­nia Arche­olo­giczne, t. 60, s. 9–30.
 • Z badań nad osad­nic­twem z póź­nego okresu neo­litu we wschod­niej czę­ści Kotliny Kol­skiej. Teo­filki, stan. 1, gm. Gra­bów, pow. Łęczyca, woj. łódzkie, (w:) S. Czo­pek, S. Kadrow (red.) Mente et rutro. Stu­dia arche­olo­gia Johanni Mach­nik viro doctis­simo octog­simo vitae amo ab Ami­cis, Col­le­gia et disci­pi­lis oblata, Rze­szów, s. 167–180, (wspól­nie z B. Gwóźdź).
 • Zagad­nie­nie neo­li­ty­za­cji Rów­niny Pru­skiej na tle prze­mian kul­tu­ro­wych zacho­dzą­cych na innych tere­nach Niżu Pol­ski (w:) M. Fudziń­ski, H. Paner (red.) Aktu­alne pro­blemy epoki kamie­nia na Pomo­rzu, s. 191–200.
 • Kilka uwag na temat wyni­ków badań wyko­pa­li­sko­wych prze­pro­wa­dzo­nych w 2009 roku w Bia­ło­brze­gach, stan. 5, woj. pod­kar­pac­kie, Rocz­nik Prze­my­ski, t. XLVI 2010, z. 2, wspól­nie z A. Dzier­ża­now­ska, D. Król, P. Rząsa.
 • Współ­cze­sne pro­blemy muze­al­nic­twa, Rze­szów 2010 (współ­au­tor: S. Czopek).
 • Nowe dane o kul­tu­rze cera­miki sznu­ro­wej ze wschod­niej czę­ści Kotliny Kol­skiej (w:) „Kur­hany i obrzą­dek pogrze­bowy w IV-II tysiąc­le­ciu p.n.e.”, (red). P. Wło­dar­czak, A. Kowalewska-Marszałek, Kraków-Warszawa 2011, s. 451–459, (współ­au­tor: A. Pelisiak).
 • Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych na pod­kar­pac­kich les­sach. Komen­tarz do badań „auto­stra­do­wych” (w:) S. Czo­pek (red.) Auto­stradą w prze­szłość, Rze­szów 2011, s. 45–59.
 • (wspól­nie z J. Rogo­ziń­ski) Wstępna infor­ma­cja o wyni­kach badań prze­pro­wa­dzo­nych w Nagór­kach Gra­bow­skich, sta­no­wi­sko 25, pow. Łęczycki, woj. łódzkie, Prace i Mate­riały Muzeum Arche­olo­gicz­nego i Etno­gra­ficz­nego w Łodzi, t. 45, s. 167–179.
 • (współ­au­tor: Kit­tel P.), Stan badań nad osad­nic­twem z neo­litu i epoki brązu we wschod­niej czę­ści Kotliny Kol­skiej, (w;) M. Rybicka (red.), Kotlina Kol­ska w świe­tle cmen­ta­rzysk z neo­litu i epoki brązu z Nagó­rek Gra­bow­skich, Teo­fi­lek i Byszewa, Łęczyca 2012, s. 5–11.
 • (współ­au­to­rzy: P. Kit­tel, D. Król, J. Rogo­ziń­ski), Kul­tura pucha­rów lej­ko­wa­tych. Nagórki Gra­bow­skie, stan. 25, pow. Łęczyca, (w;) M. Rybicka (red.), Kotlina Kol­ska w świe­tle cmen­ta­rzysk z neo­litu i epoki brązu z Nagó­rek Gra­bow­skich, Teo­fi­lek i Byszewa, Łęczyca 2012, s. 13–34.
 • Kul­tura cera­miki sznu­ro­wej. Teo­filki, stan. 1, pow. Łęczyca, (w:) M. Rybicka (red.), Kotlina Kol­ska w świe­tle cmen­ta­rzysk z neo­litu i epoki brązu z Nagó­rek Gra­bow­skich, Teo­fi­lek i Byszewa, Łęczyca 2012, s.3 5–46.
 • Pre­hi­sto­ric set­tle­ment in the vici­nity of the Gąsak Lake Białe and Lake Lucień­skie paly­no­lo­gi­cal sites in the south­we­stern part of the Gosty­nin Lake District, (W:) Rybicka M., Wac­nik A. (red.), The impact of pre­hi­sto­ric and medie­val socie­ties on the natu­ral envi­ron­ment of the Gosty­nin Lake District. Cen­tral Poland, Rze­szów 2012, s. 42–71.
 • (współ­au­tor: A. Wac­nik), Outline of the history of the Medie­val set­tle­ment (to late 16th cen­tury AD) , (W:) Rybicka M., Wac­nik A. (red.), The impact of pre­hi­sto­ric and medie­val socie­ties on the natu­ral envi­ron­ment of the Gosty­nin Lake District. Cen­tral Poland, Rze­szów 2012, s. 72–75.
 • (współ­au­tor: A. Wac­nik), Paly­no­lo­gi­cal pha­ses of inten­si­fied human impact, cor­re­la­tion of pala­eoenvi­ron­men­tal and archa­eolo­gi­cal data, (W:) Rybicka M., Wac­nik A. (red.), The impact of pre­hi­sto­ric and medie­val socie­ties on the natu­ral envi­ron­ment of the Gosty­nin Lake District. Cen­tral Poland, Rze­szów 2012, s. 149–160.
 • (współ­au­to­rzy: D. Król, J. Rogo­ziń­ski), Bogato zdo­bione naczy­nia kul­tury pucha­rów lej­ko­wa­tych na przy­kła­dzie dzbana z uchem zwień­czo­nym główką barana z jamy o nume­rze 109 ze sta­no­wi­ska 52 w Pawło­sio­wie, pow. Jaro­sław, woj. pod­kar­pac­kie, Hay­kobi ctyдії, Lwów-Winniki 2012, s. 20–34.
 • (współ­au­to­rzy: D. Król, J. Rogo­ziń­ski) 2012 Tomb of the Fun­nel Beaker Cul­ture on Site 7 in Sko­ło­szów, Radymno Com­mune, Pod­kar­pac­kie Voivod­ship, [in:] M. Fur­holt, M. Hinz, D. Mischka (eds.), “As time goes by?”, Monu­men­ta­lity, Land­sca­pes and the Tem­po­ral, Bonn 2012, pp. 205–214.