Dr hab. Tadeusz Zych

Stop­nie naukowe:

 • dr (2004; Wydział Nauk Huma­ni­stycz­nych KUL w Lubli­nie; roz­prawa dok­tor­ska Zwią­zek Walki Zbroj­nej – Armia Kra­jowa w obwo­dzie tar­no­brze­skim 1939–1945.).
 • dr hab. (2010; Wydział Huma­ni­styczny Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego; roz­prawa habi­li­ta­cyjna Tar­no­brzeg pod oku­pa­cją nie­miecką 1939–1944).

Bada­nia naukowe:

Histo­ria naj­now­sza, histo­ria sztuki

Peł­nione funkcje:

 • 1998–2002 – Dyrek­tor Wydziału kul­tury Urzędu Woje­wódz­kiego w Tar­no­brzegu oraz zastępcy Pre­zy­denta Mia­sta Tarnobrzega
 • 2002–2006 – Prze­wod­ni­czący Rady Mista Tarnobrzega
 • od 2000 r. – pro­wa­dze­nie zajęć dydak­tycz­nych z zakresu histo­rii gospo­dar­czej i histo­rii regio­nal­nej oraz histo­rii spo­łe­czeń­stwa pol­skiego XIX i XX wieku – Pań­stwowa Wyż­sza Szkoła Zawo­dowa w Tarnobrzegu.
 • 2010 – pro­fe­sor nad­zwy­czajny UR
 • od 1.12.2013 – Dyrek­tor Muzeum Histo­rycz­nego Mia­sta Tarnobrzega

Inne:

 • 1988 – pół­roczne sty­pen­dium Fun­da­cji GFPS na Uni­wer­sy­te­cie we Freiburgu
 • 2007 – szko­le­nie w Aka­de­mie fur Poli­ti­sche Bil­dung Tut­zing (Bawaria)

Waż­niej­sze publi­ka­cje: (autor 19 mono­gra­fii i ponad 100 arty­ku­łów oraz orga­ni­za­tor 5 wystaw)

Mono­gra­fie:

 • 2004 Dwa sym­bole Tar­no­brzega, Tarnobrzeg.
 • 2013 Czło­wiek, natura, kul­tura. Stu­dia i szkice z nauk o przy­ro­dzie i czło­wieku, Rzeszów.
 • 1999 Dzi­ków – księga gości, Tarnobrzeg.
 • 2008 Dzi­kow­ski poczet ksią­żąt i kró­lów pol­skich, Sta­lowa Wola.
 • 2011 W kręgu „ Roga­tego” Serca, Tarnobrzeg-Rzeszów.
 • 2012 Tar­no­brze­skie Rody, Tarnobrzeg.
 • 2013 Tar­no­brze­ski Słow­nik Bio­gra­ficzny, t. 1–4, Tarnobrzeg.

Arty­kuły:

 • 1998 Z dzie­jów kul­tury w Tar­no­brzegu, Tar­no­brze­skie Zeszyty Histo­ryczne, nr 18.
 • 2005 Ste­fan Żechow­ski (malarz), Tar­no­brze­skie Zeszyty Histo­ryczne, nr 25.
 • 2005 Ryszard Mro­zow­ski (malarz), Tar­no­brze­skie Zeszyty Histo­ryczne, nr 25.
 • 2005 Marian Antoni Ruzam­ski, Tar­no­brze­skie Zeszyty Histo­ryczne, nr 25.
 • 2008 Zycie gospo­dar­cze w oku­po­wa­nym Tar­no­brzegu 1939–1944, (w:) K. Jarem­czuk (red.), Uwa­run­ko­wa­nia przed­się­bior­czo­ści – aspekty eko­no­miczne i antropologiczno-społeczne, Tarnobrzeg.
 • 2009 100 lat szpi­tala w Tar­no­brzegu, Tar­no­brze­skie Zeszyty Histo­ryczne, nr 31.
 • 2009 Tra­dy­cje straży pożar­nej w Tar­no­brzegu, Tar­no­brze­skie Zeszyty Histo­ryczne, 32.
 • 2010 Gospo­dar­cza rola ary­sto­kra­cji pol­skiej w XIX i XX wieku na przy­kła­dzie rodziny Tar­now­skich z Dzi­kowa, (w:) K. Jarem­czuk (red.), Uwa­run­ko­wa­nia przed­się­bior­czo­ści – aspekty eko­no­miczne i antropologiczno-społeczne, Tarnobrzeg.
 • 2010 Dzia­ła­cze tar­no­brze­skiego „Strzelca”, Tar­no­brze­skie Zeszyty Histo­ryczne, nr 33.
 • 2010 Wpływ tar­no­brze­skiego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego na zwięk­sze­nie tury­stycz­nej i rekre­acyj­nej atrak­cyj­no­ści zbior­nika machow­skiego, (w:) Zbior­nik Machow­ski, szansa roz­woju gospo­dar­czego i tury­stycz­nego regionu, Tarnobrzeg.
 • 2013 Michał Mar­czak – zapo­mniany pio­nier pol­skiej tury­styki, (w:) Szkice z teo­rii i histo­rii wycho­wa­nia fizycz­nego, sportu i tury­styki, Rzeszów.
 • 2013 Szlak Tar­now­skich w Tar­no­brzegu (pro­po­zy­cja), (w:) Czło­wiek, natura, kul­tura, Rzeszów.
 • Ponad 20 bio­gra­mów w Słow­niku Bio­gra­ficz­nym twór­ców oświaty i kul­tury XIX i XX wieku Pol­ski Południowo-Wschodniej (red.) A. Meis­sner, K. Szmyd, Rzeszów.

Recen­zje:

Trzy recen­zje prac dok­tor­skich i 6 recen­zji wydawniczych.

Orga­ni­za­cja wystaw:

 1. Tar­no­brze­scy Żydzi– Tar­no­brzeg 1991
 2. Skarby dzi­kow­skiego zamku– Tar­no­brzeg 2001
 3. ADAM SUFLIŃSKI – akwa­rele z „Teki Rzym­skiej”- Tar­no­brzeg 2005
 4. Twa­rze Mariana Ruzam­skiego– Tar­no­brzeg 2010
 5. Gospo­da­rze na Dzi­ko­wie– gospo­dar­cza dzia­łal­ność Tar­now­skich– Tar­no­brzeg 2012.
 6. Paw­la­sówka– magia miej­sca– Tar­no­brzeg 2013
 7. „Z podróży”- wystawa malar­stwa Marty Lipow­skiej– Tar­no­brzeg 2014
 8. „Tar­no­brzeg w cza­sach Wiel­kiej Wojny”- kwie­cień 2014.