Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne: czy teoria ewolucji może pomóc w badaniu kultury materialnej?

Zakład Muze­olo­gii Insty­tutu Arche­olo­gii zapra­sza na semi­na­rium z cyklu Mate­rialne — nie­ma­te­rialne: czy teo­ria ewo­lu­cji może pomóc w bada­niu kul­tury mate­rial­nej ?Semi­na­rium odbę­dzie się 22 lutego 2018 r. (czwar­tek) o godzi­nie 10:00 w Insty­tu­cie Histo­rii  w sali 202

MN-Plakat-02-2018