IV ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu: Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane

Zapra­szamy na IV ogól­no­pol­ską inter­dy­scy­pli­narną kon­fe­ren­cję z cyklu: Rze­czy­wi­sto­ści kul­tu­rowe i tek­sty pisane, która odbę­dzie się w dniach 11 — 13 stycz­nia 2018 roku o godzi­nie 9:00 w Auli 1237 Budy­nek A0 Uni­wer­sy­tet Rze­szow­ski, ul. Pigo­nia 1

Teksty