Seminarium Zakładu Muzeologii

Zakład Muze­olo­gii IA wraz z Fun­da­cja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego zapra­szają na semi­na­rium naukowe poświę­cone prze­obra­że­niom lokal­nych insty­tu­cji kul­tury w latach 2004–2014. Gościem spe­cjal­nym będzie dr hab. Piotr Majew­ski, dyrek­tor Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nic­twa i Ochrony Zabyt­ków. Ser­decz­nie zapra­szamy 15 grud­nia o godzi­nie 13 do sie­dziby IA w Rze­szo­wie, ul. Moniuszki 10.