Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Doroczna Kon­fe­ren­cja Sto­wa­rzy­sze­nia Muze­al­ni­ków Pol­skich Miej­sca – nie miej­sca? Muzea wobec zmian spo­łecz­nych 7–9 marca 2018, Muzeum Śląskie w Katowicach.

W kon­fe­ren­cji wzieła udział dr Gra­żyna Sto­jak, która przed­stawi refe­rat pt. Dom histo­ryczny” – lokalne muzeum a lokalna spo­łecz­ność (na przy­kła­dzie współ­cze­snych, pry­wat­nych muzeów na Podkarpaciu)

Poni­żej zamiesz­czamy tekst wystą­pie­nia Pani doktor

Pre­zen­ta­cja dr Gra­żyna Sto­jak. Dom histo­ryczny jako miej­sce pamięci

Tekst pre­zen­ta­cji dr Gra­żyna Sto­jak.Refe­rat

Biu­le­tyn SMP — numer spe­cjalny 7–9 marca 2018