Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne

Tema­tem czwart­ko­wego spo­tka­nia będzie pro­ble­ma­tyka dzie­dzic­twa socre­ali­zmu. Refe­rat pt.  NARODOWA W FORMIE. O ARCHITEKTURZE SOCREALIZMU

Refe­rat wygłosi dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. UR, kie­row­nik Zakładu Archi­tek­tury Krajobrazu

Spo­tka­nie odbę­dzie się 22 marca 2018, o godz. 10:00, Insty­tut Histo­rii UR, Sala 202