Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej"

Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej"

Zakład Muze­olo­gii zapra­sza na kolejne semi­na­rium z cyklu "Mate­rialne — nie­ma­te­rialne: kul­tura w per­spek­ty­wie interdyscyplinarnej"

Refe­rat pt.  Rura­li­styczne dzie­dzic­two kul­tu­rowe w struk­tu­rze mia­sta przy­szło­ści na przy­kła­dzie Rze­szowa wygłosi dr Agata Gajdek

Spo­tka­nie odbę­dzie się 19 kwiet­nia  2018 o godz. 10:00, sala 226 (Insty­tut Histo­rii UR, II piętro)