WARSZTATY I PREZENTACJA MIKROSKOPU POWIERZCHNIOWEGO FIRMY KEYENCE

WARSZTATY I PREZENTACJA MIKROSKOPU POWIERZCHNIOWEGO FIRMY KEYENCE

Zakład Nauk Przy­rod­ni­czych i Arche­ome­trii zapra­sza na warsz­taty i pre­zen­ta­cję mikro­skopu powierzch­nio­wego firmy Keyence

Jest on wyko­rzy­sty­wany w arche­olo­gii i kon­ser­wa­cji zabyt­ków do badań szcze­gó­łów powierzchni bez koniecz­no­ści jej uszka­dza­nia i w róż­nych ukła­dach geo­me­trycz­nych. Urzą­dze­nie posiada nie­po­rów­ny­wal­nie więk­sze moż­li­wo­ści niż lupa binokularna!

Spo­tka­nie odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 11 czerwca 2018 r.w godzi­nach 9.00 – 12.00

Zapra­szamy Pra­cow­ni­ków Insty­tutu oraz Stu­den­tów arche­olo­gii i muze­olo­gii. Wła­sne próbki mile widziane.