Czerwień — gród między Wschodem a Zachodem

W dniu 3 lutego o godz. 13.00 w budynku głów­nym Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szo­wie odbę­dzie się otwar­cie wystawy Czer­wień — gród mię­dzy Wscho­dem a Zacho­dem. W pro­ble­ma­tykę zna­cze­nia Gro­dów Czer­wień­skich wpro­wa­dzi uczest­ni­ków dr hab., prof. UR Mar­cin Woło­szyn, przed­sta­wia­jąc wykład Grody Czer­wień­skie – stan i per­spek­tywy badań.

 

zaproszenie_czermno