Rekrutacja

Przejdź do infor­ma­cji o warun­kach, ter­mi­nach i wyma­ga­nych dokumentach

Infor­ma­cje o rekru­ta­cji na pro­wa­dzony przez nas kie­ru­nek Arche­olo­gia dostępne są na tej stro­nie.

Muze­olo­gia na Uni­wer­sy­te­cie Rzeszowskim

Współ­cze­sne muzeum to nie tylko gabloty i przed­mioty w nich znaj­du­jące się, to bar­dzo zróż­ni­co­wany sys­tem dzia­łań, któ­rego waż­nym wymia­rem jest popu­la­ry­za­cja wie­dzy, reali­zo­wana w nowo­cze­sny spo­sób poprzez wysta­wien­nic­two z wyko­rzy­sta­niem mul­ti­me­diów i zróż­ni­co­wane akcje edu­ka­cyjne, wycho­dzące rów­nież poza budy­nek muzeum, a mające na celu upu­blicz­nić spo­łe­czeń­stwu nie tylko war­to­ści two­rzące toż­sa­mość kul­tury, a także poka­zy­wać nowe jej inspi­ra­cje. Pro­gram muze­olo­gii, kie­runku otwie­ra­nego w Uni­wer­sy­te­cie Rze­szow­skim, ukie­run­ko­wany jest wła­śnie na potrzeby nowo­cze­snego muzeum otwar­tego na edu­ka­cję.
Celem tych stu­diów jest wykształ­ce­nie wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, posia­da­ją­cej kom­pe­ten­cje peda­go­giczne i odpo­wied­nie umie­jęt­no­ści warsz­ta­towe do pro­wa­dze­nia róż­nych form edu­ka­cji muze­al­nej we wszyst­kich typach muzeów i insty­tu­cjach para­mu­ze­al­nych. Dzia­łal­ność edu­ka­cyjna muzeów to aktu­al­nie prio­ry­te­towe zada­nie tzw. nowej muze­olo­gii euro­pej­skiej (w tym także pol­skiej), ukie­run­ko­wa­nej na popu­la­ry­za­cję wie­dzy o prze­szło­ści, sztuce i kul­tu­rze. Stu­diów takich, nasta­wio­nych na edu­ka­cje muze­alną, nie ma w żadnej pol­skiej uczelni. Odpo­wied­nio przy­go­to­wani absol­wenci muze­olo­gii w Uni­wer­sy­te­cie Rze­szow­skim wypeł­nią istotną lukę w pol­skich pla­ców­kach muze­al­nych. Te stu­dia należy trak­to­wać jako szansę na roz­sze­rze­nie wie­dzy, zdo­by­cie nowych kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści przez absol­wen­tów „tra­dy­cyj­nych” kie­run­ków stu­diów: muze­olo­gii ogól­nej, arche­olo­gii, etno­lo­gii, histo­rii, histo­rii sztuki, kul­tu­ro­znaw­stwa, ochrony zabyt­ków, peda­go­giki, filo­zo­fii i innych. Umoż­li­wią one, co nie jest bez zna­cze­nia, bez­po­średni kon­takt z wybit­nymi dzie­łami sztuki, doku­men­tami archi­wal­nymi i dadzą moż­li­wość wyka­za­nia się umie­jęt­no­ściami pla­stycz­nymi i orga­ni­za­cyj­nymi.
W ramach I stop­nia stu­diów stu­denci zdo­będą wie­dzę z zakresu pod­staw arche­olo­gii, histo­rii, histo­rii sztuki i etno­gra­fii. Poznają w prak­tyce cele i zasady dzia­ła­nia nowo­cze­snych muzeów, zapo­zna­jąc się z funk­cjo­no­wa­niem takich insty­tu­cji waż­nych dla pol­skiej i euro­pej­skiej kul­tury, repre­zen­tu­ją­cych różne jej dzie­dziny.
Stu­dia muze­olo­giczne I stop­nia mają kształ­cić średni per­so­nel muze­alny, przy­go­to­wany do całego spek­trum dzia­łań muze­al­nych – od zadań zwią­za­nych z gro­ma­dze­niem, prze­cho­wy­wa­niem i kata­lo­go­wa­niem zbio­rów po pomoc­ni­czą rolę w przy­go­to­wa­niu eks­po­zy­cji oraz pro­wa­dze­nie dzia­łań edu­ka­cyj­nych. W tym ostat­nim zakre­sie absol­wenci uzy­skają moż­li­wość roz­sze­rze­nia wie­dzy i kom­pe­ten­cji oraz naby­cia nowych umie­jęt­no­ści na stu­diach II stop­nia ukie­run­ko­wa­nych na edu­ka­cję.
Stu­dia II stop­nia nasta­wione są na zdo­by­cie prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w zakre­sie przy­go­to­wy­wa­nia sce­na­riu­szy nowo­cze­snych wystaw z wyko­rzy­sta­niem mul­ti­me­diów.
Stu­dia muze­olo­giczne II stop­nia mają na celu przy­go­to­wa­nie osób, które w pla­ców­kach muze­al­nych lub w domach kul­tury będą zaj­mo­wać się edu­ka­cją muze­alną, czyli wykształ­cić edu­ka­tora muze­al­nego, przy­go­to­wa­nego do pracy w muze­ach o róż­nych spe­cjal­no­ściach, od muzeów arty­stycz­nych po histo­ryczne, etno­gra­ficzne, woj­sko­wo­ści. Przy­go­to­wany pro­gram ma to wła­śnie umoż­li­wić.
Spe­cy­fika stu­diów, a zwłasz­cza pla­no­wa­nej spe­cjal­no­ści, wymaga ścisłej współ­pracy ze środo­wi­skiem muze­al­ni­ków. Uni­wer­sy­tet pod­pi­sał sto­sowne poro­zu­mie­nia z Muzeum – Zam­kiem w Łańcu­cie, Muzeum Okrę­go­wym w Rze­szo­wie i Muzeum Budow­nic­twa Ludo­wego w Sanoku, Muzeum Arche­olo­gicz­nym i Etno­gra­ficz­nym w Łodzi, Muzeum w Łęczycy, Muzeum Regio­nal­nym w Sta­lo­wej Woli, w zakre­sie współ­pracy w reali­za­cji zajęć dydak­tycz­nych, odby­wa­nia prak­tyk zawo­do­wych i kształ­to­wa­nia pro­gramu stu­diów. Odręb­nie należy pod­kre­ślić współ­pracę ze Sto­wa­rzy­sze­niem Edu­ka­to­rów Muze­al­nych. Infor­ma­cje uzy­skane od środo­wisk muze­al­nych pozwa­lają z opty­mi­zmem patrzeć na moż­li­wość zatrud­nie­nia wykształ­co­nych w UR edu­ka­to­rów w wielu muze­ach. Absol­wenci muze­olo­gii mogą być zatrud­niani ponadto w domach kul­tury, skan­se­nach i wio­skach edu­ka­cyj­nych i w sto­wa­rzy­sze­niach rekonstrukcyjnych.

Jak zostać stu­den­tem Muze­olo­gii I st.

Krok 1:  Załóż konto w sys­te­mie Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów  — reje­stra­cja w sys­te­mie roz­po­czyna się 13 maja o godzi­nie 8:00

Krok 2: Po uzy­ska­niu w sys­te­mie sta­tusu REJESTRACJA KOMPLETNA ( musisz wybrać kie­ru­nek, wnieść opłatę rekru­ta­cyjną i wgrać w sys­te­mie zdję­cie w wer­sji elek­tro­nicz­nej) przy­nieś do Nas nastę­pu­jące dokumenty  :

- poda­nie o przy­ję­cie na stu­dia wraz z ankietą oso­bową  (wydru­ko­waną z oso­bi­stego konta  w sys­te­mie IRK i pod­pi­saną  — zakładka Załączniki)

- ory­gi­nał oraz  kse­ro­ko­pię świa­dec­twa maturalnego

- 2 aktu­alne foto­gra­fie  (zgodne z wyma­ga­niami sto­so­wa­nymi przy  wyda­wa­niu dowo­dów osobistych

- ory­gi­nał peł­no­moc­nic­twa poświad­czo­nego nota­rial­nie, w przy­padku, gdy nie  możesz dostar­czyć doku­men­tów osobiście

Peł­no­moc­nic­two

W przy­padku, gdy potrze­bu­jesz doku­ment potwier­dza­jący przy­ję­cie na stu­dia wyż­sze UR, wydrukuj  wnio­sek o wyda­nie zaświad­cze­nia o wyni­kach postę­po­wa­nia rekrutacyjnego, złóż we wła­ści­wej sie­dzi­bie WZR, a następ­nie odbierz je oso­bi­ście lub pocze­kaj na otrzy­ma­nie go listem poleconym.

Wnio­sek — wynik postę­po­wa­nia rekrutacyjnego

WAŻNE

Na kie­ru­nek muze­olo­gia I stop­nia mamy wstęp wolny

(decy­duje kolej­ność dostar­cza­nia dokumentów)

Ostatni dzień logo­wa­nia się w sys­te­mie i wno­sze­nia opłat — 9 lipca

Osoby zakwa­li­fi­ko­wane  mogą dostar­czać doku­menty w dniach 15–29 lipca

Nie­do­star­cze­nie doku­men­tów w wyzna­czo­nym ter­mi­nie będzie jed­no­znaczne z decy­zją  o rezy­gna­cji z pod­ję­cia studiów

Kan­dy­dat lub osoba wystę­pu­jąca w imie­niu kan­dy­data musi mieć przy sobie dowód ooso­bi­sty lub inny doku­ment umoż­li­wia­jący potwier­dze­nia tożsamości

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Insty­tut Arche­olo­gii UR, ul. Moniuszki 10, pok. 6 - Biblio­teka, 35–015 Rzeszów

MASZ PYTANIA?

Tel.   17 872 15 82

Mail:   biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

Jak zostać stu­den­tem Muze­olo­gii I st.

Krok 1:  Załóż konto w sys­te­mie Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów  — reje­stra­cja w sys­te­mie roz­po­czyna się 13 maja o godzi­nie 8:00

Krok 2: Po uzy­ska­niu w sys­te­mie sta­tusu REJESTRACJA KOMPLETNA ( musisz wybrać kie­ru­nek, wnieść opłatę rekru­ta­cyjną i wgrać w sys­te­mie zdję­cie w wer­sji elek­tro­nicz­nej) przy­nieś do Nas nastę­pu­jące dokumenty  :

- poda­nie o przy­ję­cie na stu­dia wraz z ankietą oso­bową  (wydru­ko­waną z oso­bi­stego konta  w sys­te­mie IRK i pod­pi­saną  — zakładka Załączniki)

- ory­gi­nał oraz  kse­ro­ko­pię dyplomu ukoń­cze­nia stu­diów wyższych

- 2 aktu­alne foto­gra­fie  (zgodne z wyma­ga­niami sto­so­wa­nymi przy  wyda­wa­niu dowo­dów osobistych

- ory­gi­nał peł­no­moc­nic­twa poświad­czo­nego nota­rial­nie, w przy­padku, gdy nie  możesz dostar­czyć doku­men­tów osobiście

Peł­no­moc­nic­two

W przy­padku, gdy potrze­bu­jesz doku­ment potwier­dza­jący przy­ję­cie na stu­dia wyż­sze UR, wydrukuj  wnio­sek o wyda­nie zaświad­cze­nia o wyni­kach postę­po­wa­nia rekrutacyjnego, złóż we wła­ści­wej sie­dzi­bie WZR, a następ­nie odbierz je oso­bi­ście lub pocze­kaj na otrzy­ma­nie go listem poleconym.

Wnio­sek — wynik postę­po­wa­nia rekrutacyjnego

WAŻNE

Na kie­ru­nek muze­olo­gia II stop­nia mamy wstęp wolny

(decy­duje kolej­ność dostar­cza­nia dokumentów)

Ostat­nim dniem logo­wa­nia się w sys­te­mie i wno­sze­nia opłat — 9 lipca

Osoby zakwa­li­fi­ko­wane mogą dostar­czać doku­menty w dniach 15–29 lipca

Nie­do­star­cze­nie doku­men­tów w wyzna­czo­nym ter­mi­nie będzie jed­no­znaczne z decy­zją  o rezy­gna­cji z pod­ję­cia studiów

Kan­dy­dat lub osoba wystę­pu­jąca w imie­niu kan­dy­data musi mieć przy sobie dowód ooso­bi­sty lub inny doku­ment umoż­li­wia­jący potwier­dze­nia tożsamości

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Insty­tut Arche­olo­gii UR, ul. Moniuszki 10, pok. 6 - Biblio­teka, 35–015 Rzeszów

MASZ PYTANIA?

Tel.   17 872 15 82

Mail:   biblioteka@archeologia.rzeszow.pl