Program studiów

I rok — rok aka­de­micki 2017/2018

Przed­miot Forma zajęć i ilość godzin Punkty ECTS Forma zali­cze­nia
SEMESTR ZIMOWY
Zarzą­dza­nie kolek­cją i muzeum

Wykład – 15 godz.

2

Zali­cze­nie
Pod­stawy prawne funk­cjo­no­wa­nia muzeów i opieki na zabytkami

Wykład – 15 godz.

2

Zali­cze­nie
Psy­cho­lo­gia

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

2

Zali­cze­nie

Zali­cze­nie na ocenę

Peda­go­gika

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

2

Zali­cze­nie

Zali­cze­nie na ocenę

Dydak­tyka ogólna

Wykład – 15 godz.

Kon­wer­sa­to­rium – 15 godz.

2

Egza­min

Zali­cze­nie na ocenę

Archi­tek­tura muzealna

Kon­wer­sa­to­rium – 15 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę
Edu­ka­cja w muze­ach archeologicznych

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

3

Zali­cze­nie

Zali­cze­nie na ocenę

Edu­ka­cja w muze­ach etnograficznych

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

3

Zali­cze­nie

Zali­cze­nie na ocenę

Edu­ka­cja w muze­ach historycznych

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

3

Zali­cze­nie

Zali­cze­nie na ocenę

Język nowo­żytny

Ćwicze­nia– 30 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę
Semi­na­rium mgr

Ćwicze­nia– 30 godz.

2

Zali­cze­nie

 

Prak­tyka pedagogiczna

Ćwicze­nia– 45 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę
Łącznie po seme­strze  27 pkt. ECTS
 SEMESTR LETNI
Eko­no­mia muzeów

Wykład – 30 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

3

-

Egza­min

Zali­cze­nie na ocenę

Dzia­łal­ność kre­acyjna muzeów

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

2

-

Egza­min

Zali­cze­nie na ocenę

Mar­ke­ting i stra­te­gie PR

Kon­wer­sa­to­rium – 15 godz.

1

Zali­cze­nie na ocenę

Psy­cho­lo­gia

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

3

Egza­min

Zali­cze­nie na ocenę

Peda­go­gika

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

2

Egza­min

Zali­cze­nie na ocenę

Emi­sja głosu

Kon­wer­sa­to­rium – 15 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę

 Komu­ni­ka­cja interpersonalna

Kon­wer­sa­to­rium – 15 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę

Język nowo­żytny

Ćwicze­nia– 30 godz.

2

Egza­min

Semi­na­rium mgr

Ćwicze­nia– 30 godz.

3

Zali­cze­nie

Prak­tyka pedagogiczna

Ćwicze­nia– 45 godz.

5

Zali­cze­nie na ocenę

Prak­tyka muzealna

Ćwicze­nia– 150 godz.

10

Zali­cze­nie na ocenę

Łącznie po seme­strze 33 pkt. ECTS
Razem po pierw­szym roku : 763 godzin zajęć, 240 godzin prak­tyk muze­al­nych, 60 pkt. ECTS

II rok — rok aka­de­micki 2017/2018

Przed­miot Forma zajęć i ilość godzin Punkty ECTS Forma zali­cze­nia
SEMESTR ZIMOWY
Meto­dyka edu­ka­cji muzealnej

Wykład– 15 godz.

Kon­wer­sa­to­rium– 30 godz.

5

-

Egza­min

Zali­cze­nie na ocenę

Edu­ka­cja w muze­ach artystycznych

Wykład – 15 godz.

Ćwicze­nia – 15 godz.

4

Egza­min

Zali­cze­nie na ocenę

Pro­jek­to­wa­nie i orga­ni­za­cja wystaw

Kon­wer­sa­to­rium– 30 godz.

4

Zali­cze­nie na ocenę
Semi­na­rium mgr Ćwicze­nia– 30 godz.

10

Zali­cze­nie

Prak­tyka pedagogiczna

Ćwicze­nia– 60 godz.

4

Zali­cze­nie na ocenę

Łącznie po seme­strze  30 pkt. ECTS
 SEMESTR LETNI
Muzeum w  XXI wieku

Kon­wer­sa­to­rium  30 godz.

1

Zali­cze­nie

Wykład mono­gra­ficzny

Wykład– 30 godz.

2

Zali­cze­nie

Semi­na­rium mgr

Ćwicze­nia– 30 godz.

10

Zali­cze­nie

Prak­tyka muzealna

Ćwicze­nia– 60 godz.

4

Zali­cze­nie na ocenę

Łącznie po seme­strze 30 pkt. ECTS
Razem po dru­gim roku: 240 godzin zajęć, 120 godzin prak­tyk muze­al­nych, 60 pkt. ECTS