Współpraca

współpraca

JM Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, pro­fe­sor dr hab. Alek­san­der Bobko w dniu 24 stycz­nia 2014 roku pod­pi­sał poro­zu­mie­nie z wio­dą­cymi pla­ców­kami muze­al­nymi woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego, doty­czące wza­jem­nej współ­pracy mię­dzy Uni­wer­sy­te­tem a Muze­ami pole­ga­ją­cej na przy­go­to­wa­niu i reali­za­cji stu­diów na kie­runku muze­olo­gia, które w 2014 roku zostały uru­cho­mione przy Insty­tu­cie Arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu w Rzeszowie.

Umowa taka została zawarta z Muzeum Budow­nic­twa Ludo­wego w Sanoku, Muzeum – Zamek w Łańcu­cie, Muzeum Regio­nal­nym w Sta­lo­wej Woli, Muzeum Okrę­go­wym w Rze­szo­wie. Insty­tut Arche­olo­gii współ­pra­cuje ponadto z Muzeum w Łęczycy.

Efek­tem pod­pi­sa­nego poro­zu­mie­nia jest opra­co­wa­nie zasad, na jakich będą odby­wały się prak­tyki stu­den­tów muze­olo­gii. Stu­denci I roku stu­diów I stop­nia na kie­runku muze­olo­gia zaczy­nają swoją przy­godę z muzeum od pozna­nia funk­cjo­no­wa­nia Muzeum Okrę­go­wego w Rze­szo­wie, bowiem to wła­śnie dyrek­tor Bog­dan Kacz­mar zgo­dził się dać pod­stawę mery­to­ryczną przy­szłym muzealnikom.