Biblioteka

Biblio­teka Insty­tutu Arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

Sie­dziba :

Ul. Moniuszki 10
35–015 Rze­szów
tel. (017) 872 15 82
e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

Czy­tel­ni­ków zapraszamy 

od ponie­działku do piątku

w godzi­nach  10.00 – 16.00

Pra­cow­nicy:

Mgr Beata Żuko­wicz
Mgr Mag­da­lena Rzucek

Zbiory udo­stęp­niane są przez cały rok aka­de­micki pra­cow­ni­kom i stu­den­tom Insty­tutu Arche­olo­gii UR. Osoby spoza Insty­tutu mogą sko­rzy­stać na miej­scu w Czy­telni, po wcze­śniej­szym oka­za­niu doku­mentu poświad­cza­ją­cego toż­sa­mość.
Osoby pra­gnące stu­dio­wać na kie­runku arche­olo­gia mogą zna­leźć tutaj wszyst­kie książki do roz­mowy kwalifikacyjnej.

Księ­go­zbiór ma cha­rak­ter spe­cja­li­styczny, zawiera książki i cza­so­pi­sma (kra­jowe i zagra­niczne) o tema­tyce arche­olo­gicz­nej, obej­mu­jące obszary Pol­ski i Europy. Dodat­kowo księ­go­zbiór wzbo­ga­cają publi­ka­cje z nauk pokrew­nych : antro­po­lo­gia, geo­lo­gia, histo­ria sztuki, etno­lo­gia, archi­tek­tura. Dzięki pro­wa­dzo­nej wymia­nie mię­dzy biblio­tecz­nej biblio­teka ma stały dostęp do nowo­ści wydaw­ni­czych innych Insty­tu­tów Arche­olo­gii i Muzeów.
Czy­tel­nicy mają zarówno dostęp do Inter­netu jak i do spe­cja­li­stycz­nej bazy cza­so­pism z zakresu nauk ścisłych i spo­łecz­nych .
Biblio­te­karz z wykształ­ce­nia arche­olog, zapew­nia pro­fe­sjo­nalną obsługę i pomoc w poszu­ki­wa­niu literatury.

Biblio­teka prze­cho­dzi na waka­cyjny tryb pracy od początku lipca do końca wrze­śnia br.
Na czas waka­cji biblio­teka udo­stęp­nia zbiory po wcze­śniej­szej zapo­wie­dzi
( tel. 017 872 15 82).

Kata­log zaso­bów bibliotecznych:

Kata­log ksią­żek
Kata­log czasopism