Program studiów

                                             I rok — rok aka­de­micki 2017/2018

Przed­miot Forma zajęć i ilość godzin Punkty ECTS Forma zali­cze­nia
SEMESTR ZIMOWY
Wstęp do etnologii Wykład – 30 godz.
Ćwicze­nia – 15 godz.

7

-

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Wstęp do histo­rii sztuki Wykład– 30 godz.
Ćwicze­nia – 15 godz.

7

-

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Wstęp do muze­al­nic­twa historycznego Wykład– 30 godz.
Ćwicze­nia – 15 godz.

7

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Pro­pe­deu­tyka muzealnictwa Wykład– 30 godz.
Ćwicze­nia – 15 godz.

7

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Histo­rio­zo­fia Wykład– 30 godz.
Ćwicze­nia – 30godz.

-

Zali­cze­nie­Za­li­cze­nie na ocenę
Wpro­wa­dze­nie do etno­gra­fii spo­łe­czeństw pierwotnych Kon­wer­sa­to­rium– 30 godz.

3

Zali­cze­nie na ocenę
Język nowo­żytny Ćwicze­nie– 30 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę
Wycho­wa­nie fizyczne Ćwicze­nia– 30 godz.

-

Zali­cze­nie na ocenę
Łącznie po seme­strze  30 pkt. ECTS
 SEMESTR LETNI
Wstęp do archeologii Wykład – 15 godz.
Ćwicze­nia – 30 godz.

7

-

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Histo­ria muze­al­nic­twa i kolek­cjo­ner­stwa na tle europejskim Kon­wer­sa­to­rium– 45 godz.

5

 

Zali­cze­nie na ocenę
Histo­rio­zo­fia Wykład– 30 godz.
Ćwicze­nia – 30godz.

7

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Język nowo­żytny Ćwicze­nie– 30 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę
Wycho­wa­nie fizyczne Ćwicze­nia– 30 godz.

-

Zali­cze­nie na oceną
Prak­tyka muzealna Ćwicze­nia– 180 godz.

12

Zali­cze­nie na ocenę
Łącznie po seme­strze 30 pkt. ECTS
Razem po pierw­szym roku : 420 godzin zajęć, 180 godzin prak­tyk muze­al­nych, 60 pkt. ECTS

 

                                                          II rok — rok aka­de­micki 2017/2018

Przed­miot Forma zajęć i ilość godzin Punkty ECTS Forma zali­cze­nia
SEMESTR ZIMOWY
Arche­olo­gia Pol­ski na tle europejskim Wykład– 30 godz.Ćwiczenia– 30 godz.

-

-

Zali­cze­nie­Za­li­cze­nie na ocenę
Etno­gra­fia Sło­wian na tle europejskim Wykład– 30 godz.Ćwiczenia– 30 godz.

5

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Antro­po­lo­gia kulturowa Kon­wer­sa­to­rium – 30 godz.

3

Zali­cze­nie na ocenę
Muzea barwy i broni Kon­wer­sa­to­rium – 45 godz.

3

Zali­cze­nie na ocenę
Sys­temy zarzą­dza­nia infor­ma­cją w muzeach Ćwicze­nia– 30 godz.

3

Zali­cze­nie na ocenę
Histo­ria sztyki na tle europejskim Wykład– 30 godz.Ćwiczenia– 30 godz.

-

-

Zali­cze­nie­Za­li­cze­nie na ocenę
Kul­tura mate­rialna cza­sów nowożytnych Kon­wer­sa­to­rium – 60 godz.

5

Zali­cze­nie na ocenę
Numi­zma­tyka sta­ro­żytna lub średniowieczna Wykład– 30 godz.Ćwiczenia– 30 godz.

5

-

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Język nowo­żytny Ćwicze­nie– 30 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę
Prak­tyka muzealna Ćwicze­nia– 180 godz.

12

Zali­cze­nie na ocenę
Łącznie po seme­strze  30 pkt. ECTS
 SEMESTR LETNI
Arche­olo­gia Pol­ski na tle europejskim Wykład– 30 godz.Ćwiczenia– 30 godz.

7

-

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Nauki pomoc­ni­cze historii Wykład– 30 godz.Ćwiczenia– 30 godz.

6

-

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Histo­ria sztyki na tle europejskim Wykład– 30 godz.Ćwiczenia– 30 godz.

7

-

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Język nowo­żytny Ćwicze­nie– 30 godz.

2

Egza­min
Prak­tyka muzealna Ćwicze­nia– 180 godz.

12

Zali­cze­nie na ocenę
Łącznie po seme­strze 30 pkt. ECTS
Razem po dru­gim roku: 645 godzin zajęć, 180 godzin prak­tyk muze­al­nych, 60 pkt. ECTS

 

                                  III rok – rok aka­de­micki 2017/2018

Przed­miot Forma zajęć i ilość godzin Punkty ECTS Forma zali­cze­nia
SEMESTR ZIMOWY
Wysta­wien­nic­two muzealne Kon­wer­sa­to­rium– 45 godz.

5

Zali­cze­nie na ocenę
Edu­ka­cja muzealna Wykład-15 godz.Ćwiczenia – 15 godz.

4

Zali­cze­nie­Za­li­cze­nie na ocenę
Pod­stawy kon­ser­wa­cji zabytków Ćwicze­nie– 30 godz.

3

Zali­cze­nie na ocenę
Formalno-prawne pod­stawy funk­cjo­no­wa­nia muzeów Wykład– 30 godz.Ćwiczenia – 30 godz.

6

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Semi­na­rium Ćwicze­nia– 30 godz.

12

Zali­cze­nie
Łącznie po seme­strze  30 pkt. ECTS
 SEMESTR LETNI
Edu­ka­cja muzealna Wykład-15 godz.Ćwiczenia – 15 godz.

5

Egza­minZali­cze­nie na ocenę
Nowe formy popu­la­ry­za­cji dóbr kultury Kon­wer­sa­to­rium– 45 godz.

3

Egza­min
Inwen­ta­ry­za­cja i doku­men­ta­cja muzealna Ćwicze­nia– 30 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę
Cyfry­za­cja i digi­ta­li­za­cja zbiorów Ćwicze­nia– 30 godz.

2

Zali­cze­nie na ocenę
Wykład ogól­no­uczel­niany Wykład– 30 godz.

2

Zali­cze­nie
Semi­na­rium Ćwicze­nia– 30 godz.

16

Zali­cze­nie
Łącznie po seme­strze 30 pkt. ECTS
Razem po trze­cim  roku: 390 godzin zajęć, 60 pkt. ECTS